00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Rozwód krok po kroku

Formalności rozwodowe

Decydując się na zawarcie związku małżeńskiego, niewiele osób w ogóle dopuszcza do siebie myśl o rozwodzie. Niemniej jednak, życie pisze różne scenariusze, na które warto być przygotowanym, choćby tylko teoretycznie. Rozwód, to nie tylko skrajne emocje i ogromny stres, ale także pewne formalności, których należy dopełnić. 

Pozew

Tę czynność warto polecić profesjonalnemu pełnomocnikowi, szczególnie gdy małżonkowie nie potrafią się w ogóle porozumieć. Ponadto prawnik sporządzi pismo z zachowaniem wszelkich wymogów kodeksowych oraz procesowych. Jest to o tyle istotne, że w pozwie rozwodowym należy przede wszystkim wykazać ustanie między małżonkami:

  • więzi emocjalnej;
  • więzi gospodarczej;
  • więzi ekonomicznej;
  • więzi fizycznej.

Powyższe więzi muszą ustać minimum na 6 miesięcy przed pierwszą rozprawą rozwodową. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do wniosków w pozwie, rozwód może zostać  orzeczony już na tej pierwszej rozprawie.

Rozwód może zostać z orzeczono z winy jednego bądź obojga małżonków. Na zgodny wniosek stron, sąd może zaniechać orzekania o winie. Kwestia orzeczenia o winie ma znaczenie, jeżeli jedna ze stron chce domagać się alimentów od współmałżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Konieczne jest wówczas wykazanie, że małżonek niewinny rozkładu pożycia popadł w niedostatek na skutek rozwodu.

Opieka nad dziećmi

Jeżeli małżonkowie posiadają dzieci, kwestia opieki nad nimi również zostanie uregulowana w wyroku rozwodowym. Rodzice sami mogą opracować plan opieki nad dziećmi i przedstawić go sądowi. Sąd zaakceptuje plan, jeżeli nie będzie on stał w sprzeczności z dobrem małoletniego dziecka, które ma tutaj wartość nadrzędną. Opieka naprzemienna jest w polskich realiach orzekana stosunkowo rzadko.

W praktyce codzienną pieczę nad dziećmi sprawuje jeden rodzic, podczas gdy drugi jest zobowiązany do płacenia alimentów. Wysokość alimentów jest uzależniona od możliwości zarobkowych rodzica, który nie sprawuje codziennej opieki nad dzieckiem. Brane są także pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka. Alimenty płatne są do momentu ukończenia przez to dziecko 18 roku życia lub zakończenia procesu kształcenia się przez dziecko. W praktyce jest to często moment ukończenia studiów wyższych.

Tu warto wspomnieć, że w skrajnych przypadkach sąd może naery odmówić orzeczenia rozwodu, jeżeli speciwiałoby się to dobru małoletnich dzieci.

Podział majątku wspólnego

Podziałowi podlega wyłącznie majątek, objęty tzw. wspólnością majątkową małżeńską. Ustawodawca szczegółowo określa, co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co jest z tej masy wyłączone. Majątek może zostać podzielony jeszcze przed rozwodem albo w trakcie rozprawy rozwodowej. Podział majątku przed rozprawą jest możliwy, jeżeli małżonkowie są gotowi wypracować jakiś kompromis lub po prostu dogadali się w tej kwestii samodzielnie. Podział majątku podczas rozprawy wiąże się z większymi kosztami. Niemniej jednak w przypadku dużej masy majątkowej i braku jakiejkolwiek nici porozumienia między rozwodzącymi się małżonkami, nadal jest to opłacalna opcja.

Warto mieć na uwadze, że sąd może także orzec o sposobie korzystania przez małżonków że wspólnego mieszkania. Zazwyczaj ma to służyć przygotowaniu się do sprzedaży nieruchomości i podziału uzyskanej kwoty.

Pomoc psychologiczna

Bardo często pomoc specjalisty psychologa, a nawet psychiatry jest niezbędna przed, w trakcie lub po zakończeniu sprawy rozwodowej. Szczególnie dotyczy to tzw. trudnych rozwodów z przemocą fizyczną lub psychiczną w tle. Warto także zapewnić takie wsparcie dzieciom, dla których rozwód rodziców jest zazwyczaj dość traumatycznym przeżyciem.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ