00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Rozwód z alkoholikiem

Rozwód z alkoholikiem najczęściej jest rozwodem z orzeczeniem o winie.

Alkohol przyczyną rozwodów

Alkoholizm jest jednym z poważniejszych problemów społecznych w Polsce. Przyczyny tego zjawiska mogą być różne, jednak skutki najczęściej są takie same: rozpad rodziny. Zgodnie ze statystykami rozwody z powodu uzależnienia współmałżonka to jedna z najczęstszych przyczyn rozpadu małżeństw w Polsce.  Rozwód z alkoholikiem najczęściej jest rozwodem z orzeczeniem o winie. Jednak czy sama choroba alkoholowa jest wystarczającą przyczyną rozwodu?

Czy alkoholizm może być podstawą rozwodu?

Orzeczenie rozwodu z osobą uzależnioną będzie możliwe po ustaleniu przez sąd, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.  Nadużywanie alkoholu należy do tzw. przyczyn zawinionych. Zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego stwierdzona zostanie, jeśli małżonkowie są nieprzychylnie i niechętnie do siebie nastawieni. Jednak, co za tym idzie, przyjazne nastawienie jednego z małżonków nie wyklucza rozwodu, jeśli ustały pomiędzy nimi wyżej wspomniane więzi.

ADWOKAT ROZWód WARSZAWA
Kancelaria Sprawy Rodzinnne Lucyna Szabelska

Rozpad pożycia małżeńskiego z winy jednego z małżonków wynika z naruszenia przez niego obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa. Warto, więc udowodnić przed sądem, jakich obowiązków wobec małżonka i rodziny nie wypełnia uzależniony współmałżonek.

Uzależnienie partnera od alkoholu a rozwód?

Pamiętać należy, że coraz więcej alkoholików to wysoko funkcjonujący alkoholicy: mają pracę, utrzymują relacje społeczne, oddzielają karierę od nałogu, grono znajomych nie zauważa problemu alkoholizmu. W takiej sytuacji udowodnienie przed sądem nałogu i rozpadu z tego powodu pożycia małżeńskiego będzie niezwykle trudne.  Warto zastanowić się, czy z problemem alkoholizmu nie wiąże się przemoc domowa, łącznie z psychiczną. Jeśli tak, to przed postępowaniem rozwodowym ofiara przemocy może złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Zawiadomienie będzie także dowodem w postępowaniu rozwodowym. Inne dowody, które będą przedstawiane przed sądem to zeznania świadków, planując, więc rozwód nie należy ukrywać przed bliskimi uzależnienia współmałżonka.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ