Warszawa ul. Solidarności 83/89 lok 96
664 – 465 - 607
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Władza rodzicielska

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Władza rodzicielska

a) ograniczenie władzy rodzicielskiej – w postanowieniu Sad wskazuje o jakich elementach rodzic, który ma ograniczoną władze rodzicielską może decydować. Czyli np. o paszporcie, o zdrowiu, o wyborze szkoły itp.

b) pozbawienie władzy rodzicielskiej – pomimo pozbawienia władzy rodzicielskiej, rodzic może kontaktować się z dzieckiem i jest zobowiązany do płacenia tzw. alimentów. Są to 3 odrębne roszczenia.

Jak podkreślił SN w uchwale składu 7 sędziów z 8.03.2006 r., III CZP 98/05, OSNC 2006/10, poz. 158: „Władza rodzicielska, ze względu na swój charakter, wykazuje jako prawo podmiotowe szczególne cechy. Jej zasadniczą właściwość stanowi to, że jej atrybuty są zarazem obowiązkiem rodziców, podstawowym zaś celem jest funkcja ochronna względem dziecka”. Tłumaczyć to należy jako szczególnego rodzaju obowiązek rodziców wobec ich dziecka, który powinni wykonywać w miarę swoich możliwości uwzględniając w jak największym stopniu dobro swojego dziecka. Władza rodzicielska nie powinna na piedestał stawiać wygody rodziców a zapewniać jak najlepszy rozwój dziecka.

Zgodnie z art. 95 § 1 kro władza rodzicielska obejmuje  w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Odpowiadając na pytanie czym jest piecza nad osobą wskazać należy, że jest to wychowanie dziecka, kierowanie dzieckiem, zapewnienie mu odpowiednich warunków bytowych oraz troska o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka. Wyliczenie powyższe nie jest wyczerpujące i należy traktować je jako katalog otwarty. Ogólnie mówiąc na władzę rodzicielską składa się wszystko to co pozwala pokierować dziecko w jego rozwoju fizycznym i intelektualnym. To zapewnienie mu domu i szczególnego rodzaju opieki połączonej z więzią emocjonalną. To swego rodzaju misja jaką ustawodawca dał rodzicom tworzącym najmniejszą komórkę społeczną, czyli rodzinę.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

Rodzice zostali zobowiązani do zarządzania z należytą starannością majątkiem swojego dziecka. Oznacza to, że nie mogą oni bez zezwolenia sądu dokonywać czynności przekraczających zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Bardzo dobrze obrazuje to sytuacja, w której dziecko otrzymało w darowiźnie od swoich dziadków nieruchomość. Rodzice stwierdzili, iż bardziej korzystnym będzie sprzedanie tej nieruchomości i kupienie mieszkania dla dziecka, aby miało gdzie mieszkać podczas studiów w przyszłości. Dziecko wyraża na to zgodę. Rodzice mimo to zobowiązania są uzyskać zgodę sądu na sprzedaż nieruchomości oraz zgodę na zakupienie na rzecz dziecka mieszkania. W przeciwnym razie powyższe czynności prawne będą nieważne.

Władza rodzicielska sprawowana jest przez rodziców osobiście aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Jednakże jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Przesłanka dobra dziecka jest tu kluczowa. Mimo, że nie ma definicji ustawowej zwrotu „dobro dziecka”. Wypełnienie jego znaczenia powinno być dokonywane w konkretnych okolicznościach faktycznych zwłaszcza, jeżeli wskazują na zaistnienie sytuacji, w jakiej znalazło się dziecko, wymagającej ingerencji ze strony innych podmiotów, w tym także sądu. Wyszczególnić należy uprawnienie do ochrony życia i zdrowia oraz wszelkich działań ze strony innych, które powinny zapewnić warunki do spokoju, prawidłowego, niezakłóconego rozwoju, poszanowania godności i udziału w procesie decydowania o jego sytuacji oraz zaznaczyć, że jest to zbiór niewyczerpany (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016 r. II CA 1/16).

W pewnych sytuacjach ograniczenie władzy rodzicielskiej jest wręcz wskazane. Dzieje się tak w przypadkach, gdy rodzice nie mają ze sobą stałego kontaktu, bądź któreś z nich przebywa za granicą. Powierzenie władzy jednemu z nich powoduje, iż może on decydować o ważnych sprawach dziecka w razie nagłych wypadków czy bieżącej opieki. Należy jednak podkreślić, iż ograniczenie władzy rodzicielskiej nie ma wpływu na realizację kontaktów z dzieckiem. Rodzice, którym ograniczono władzę rodzicielską pozostają w błędnym przekonaniu, iż przez to nie są już rodzicami albo są mniej ważni w życiu dziecka. Ograniczenie często jednak ma na celu ułatwienie funkcjonowania temu z rodziców, który opiekuje się na co dzień małoletnim. Co w sytuacji, gdy dziecko zachoruje i trafi do szpitala a lekarze zobowiązani będą do uzyskania zgody obojga rodziców na zabieg a jedno z nich przebywa na drugim krańcu Polski. Wydaje się rozsądnym pozostawienie w ręku jednego z rodziców uprawnienia do wyrażenia zgody na potrzebny zabieg lekarski z pominięciem nieobecnego rodzica.

Ograniczenie władzy oznacza, iż pewne sfery w życiu dziecka nadal pozostają do decyzji obojga rodziców. W zależności od granic ograniczenia rodzice wspólnie mogą decydować o ścieżce edukacji, podjęciu przez dziecko zajęć pozaszkolnych, dłuższych wyjazdach w kraju i za granicę. W przypadku, gdy nie dojdą oni do porozumienia rozstrzygnie sąd opiekuńczy.

W skrajnych przypadkach może dojść do pozbawienia władzy rodzicelskiej jednego albo obojga rodziców. Dzieje się tak w przypadku zaistnienia trwałej przeszkody  albo gdy rodzice nadużywają władzy lub zaniedbują swoje obowiązki. Oznacza to, iż w przypadku stosowania przemocy wobec dziecka, spożywania alkoholu w znacznych ilościach i zaniedbywania w tym czasie dziecka sąd może pozbawić rodziców władzy a dziecko przenieść do odpowiedniej placówki socjalnej.

Na szczęście ograniczenie a nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nie jest ostateczne. Sąd zawsze może zmienić swoje postanowienie jeżeli zajdą ku temu przesłanki. Zawsze jednak kieruje się dobrem dziecka.

Postanowienie w  sprawie władzy rodzicielskiej wydaje Sąd Rejonowy w składzie jednoosobowym.

Opłata od wniosku wynosi 40 zł.

Call Now Button