00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Alimenty na dziecko – jak uzyskać

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Adwokaci i radcy prawni
z doświadczeniem w sprawach rodzinnych
Masz pytania? Zadzwoń

Czym są alimenty

Najczęściej pojęcie alimentów pojawia się przy zagadnieniach związanych z rozwodami, jednak Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje także inne sytuacje, w których można uzyskać alimenty. Nie wszyscy wiedzą, że o alimenty od danej osoby może starać się nie tylko jego współmałżonek i dzieci, ale także inne spokrewnione osoby . Artykuł 128 tego Kodeksu stanowi, że obowiązek dostarczania środków utrzymania obciąża krewnych w linii prostej i rodzeństwo. Kodeks przewiduje nawet pierwszeństwo w staraniu się o alimenty, jeśli próbują je uzyskać różne osoby, przewiduje czyje roszczenie, wyprzedza inne roszczenia.

Sprawy związane z alimentami wiążą się z długoletnimi skutkami finansowymi, w przypadku rozwodu są ważne dla przyszłości dzieci i rozwiedzionych małżonków, warto dobrze przygotować się do rozprawy sądowej. Raz zasądzone alimenty trudniej jest podwyższyć, wymaga to nakładu czasu i cierpliwości: wniesienia odrębnego powództwa o podwyższenie alimentów, prowadzi to do kolejnego postępowania sądowego. Alimenty mają charakter bezwzględny, co oznacza, że nawet porozumienie między stronami nie znosi obowiązku alimentacyjnego.
Sprawy o alimenty rozpatrywane są przez sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania powoda (osoby wnoszącej o alimenty), lub przez sąd właściwy według miejsca zamieszkania pozwanego. Decyzja, do którego z sądów złożyć pozew należy do powoda.

Dla kogo są alimenty?

Alimenty przysługują: krewnym w linii prostej i rodzeństwu, małżonkom, dzieciom, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, rodzeństwu, kobiecie w ciąży w okresie oczekiwania na dziecko i w okresie trzymiesięcznym po porodzie (od ojca dziecka).

Zasady przyznawania?

Na tej stronię omówię zasady i procedury niezbędne przy występowaniu o alimenty. Alimenty to koszty utrzymania, w związku, z czym może wystąpić o nie osoba, z która dziecko lub dzieci przebywają.  Obowiązek alimentacyjny spoczywa na krewnych w linii prostej i rodzeństwie. Pomiędzy rodzicami a dziećmi jest stosunek pokrewieństwa pierwszego stopnia w linii prostej, więc sprawy alimentów najczęściej dotyczą właśnie rodziców. Jeśli dzieci przebywają z matką, to ona ma prawo wystąpić o alimenty na rzecz dzieci.

Kiedy dziecku nie należą się alimenty?

Dziecku małoletniemu alimenty należą się bezwzględnie. Jedyny wyjątek od tej zasady to sytuacja, w której dziecko jest posiadaczem majątku. Jeśli dochody z tego majątku wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

W sytuacji pełnoletniego dziecka uchylenie alimentów może mieć miejsce w kilku sytuacjach:, gdy dziecko nie dokłada starań, żeby samodzielnie się utrzymywać; kiedy żądanie alimentów przez dziecko jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego; kiedy płacenie alimentów naraża rodzica na znaczący uszczerbek.

Adwokaci i radcy prawni
z doświadczeniem w sprawach rodzinnych
Masz pytania? Zadzwoń

Jak uzyskać Alimenty na dziecko

Postępowanie sądowe, postępowanie alimentacyjne krok po kroku.

Przede wszystkim należy złożyć pozew o alimenty do Sądu. Powinien to być Sąd Rejonowy, natomiast można dokonać wyboru. Sąd musi być właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka lub pozwanego. W pozwie zawrzeć trzeba dane osobowe powoda i pozwanego, zaznaczyć, że jest to pozew o zasądzenie alimentów, i wyliczyć ich kwotę i wpisać datę, od której mają być płacone alimenty. Sąd z urzędu nadaje rygor w sprawach alimentacyjnych to obligatoryjne.

Opłaty sądowe.

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 2005 roku mówi o zwolnieniu z opłat sądowych (opłaty są obowiązkowe przy wnoszeniu spraw cywilnych do sądu) spraw dotyczących ustalenia alimentów.  Jednak w przypadku przegrania sprawy, to strona przegrana jest zobowiązane do zwrotu kosztów stronie przeciwnej.

Jak skutecznie wyegzekwować zasądzone alimenty?

Gdy pozwany uchyla się od płacenia alimentów, sąd może wydać wyrok z klauzulą wykonalności. Oznacza to, że komornik zajmie się ich egzekwowaniem. Alimenty mogą być potrącone bezpośrednio z wynagrodzenia za pracę lub nawet ze świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Komornik przeprowadza postępowanie i sam decyduje o sposobie egzekucji.

Jeśli działania komornika są nieskuteczne, Policja może podjąć czynności, żeby na przykład ustalić miejsce zamieszkania dłużnika.  Możliwe jest nawet wypłacanie alimentów, jeśli dłużnik przebywa w zakładzie karnym.  Komornik w ciągu dwóch miesięcy powinien wyegzekwować zaległe należności, po upływie tego terminu osoba poszkodowana może zgłosić się do Funduszu Alimentacyjnego.  Świadczenia z tego funduszu wypłacane są dzieciom do 18 roku życia, osobom uczącym, jeśli nie ukończyły 25 lat i bezterminowo osobom niepełnosprawnym. Kwoty wypłacane z funduszu nie przekraczają kwoty 500 złotych na dziecko.

Wysokość i czas trwania alimentów

Wysokość alimentów na dziecko?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy mówi, że wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego i od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Strona wnosząca o pozew musi zażądać określonej kwoty na podstawie zestawienia wydatków. Przed sądem przedstawić należy różne rachunki i faktury.

Z drugiej strony pamiętać należy o finansowych i majątkowych możliwościach pozwanego.  Pozwany też przedstawia dowody na swoją sytuację majątkową, dokumenty poświadczające zarobki. Jeśli sąd uzna, że pozwany ukrywa swoje dochody, wysokość alimentów może zasądzić na podstawie innych dowodów.

Szacowanie wielkości alimentów za jeden rok (na przykład tysiąc złotych miesięcznie alimentów da nam wartość sporu 12 tysięcy złotych). W uzasadnieniu należy udowodnić, że strona pozwana jest w stanie płacić alimenty, przedstawić sytuację finansową powoda i pozwanego, przedstawić dowody.

Jak długo dziecku przysługują alimenty?

Często pojawia się pytanie, jak długo dziecku przysługują alimenty? Obiegowa opinia głosi, że do czasu ukończenia przez dziecko nauki. Kodeks rodziny i opiekuńczy nie wskazuje żadnej granicy wiekowej, o alimenty może ubiegać się, więc dorosłe, nieuczące się już dziecko.  Pełnoletnie dziecko, które na przykład z powodu choroby lub niepełnosprawności, nie może podjąć pracy, nadal może korzystać z alimentów.  Obowiązek alimentacyjny wobec małoletniego ma charakter bezwzględny, jednak wobec już pełnoletniego dziecka można w określonych sytuacjach uchylić się od tego obowiązku. O alimenty na rzecz dorosłego dziecka występuje w swoim imieniu pełnoletnie dziecko.  Alimenty na pełnoletnie dziecko kontynuujące naukę przyznawane są przez sądy bardzo często.

Alimenty na pełnoletnie dziecko kontynuujące naukę, jak ustalić ich wysokość.

Pełnoletnie dziecko kontynuujące naukę występuje w swoim imieniu do sądu o ustalenie wysokości alimentów. Sąd przy rozpatrywaniu sprawy bierze pod uwagę przedstawione dowody. Postępowanie alimentacyjne jest rodzajem postępowania cywilnego, więc to na stronach postępowania leży obowiązek przedstawienia dowodów. Trzeba dokonać obliczeń i przedstawić sądowi rachunki, dokumenty poświadczające wydatki (rachunki za szkołę, książki, wydatki związane z dojazdami do szkoły, prywatne korepetycje itd.).

 

Potrzebujesz pomocy Prawnej w procesie uzyskania alimentów?. Skontaktuj się z naszym adwokatem od alimentów, podczas indywidualnej konsultacji prawnej otrzymasz niezbędną pomoc.

Adwokaci i radcy prawni
z doświadczeniem w sprawach rodzinnych
Masz pytania? Zadzwoń
Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ