00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Majątek małżonków

Przy sprawach rozwodowych istotną kwestią są sprawy majątkowe, podział wspólnego majątku. Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w skład majątku wspólnego wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Jest to zasada zawarta w Kodeksie, jednak nie ma w nim konkretnie wymienionych dóbr, które są wspólne. Uznaje się, więc, że przedmioty nabyte przez jednego z małżonków są wspólne, jeśli jest inaczej, to małżonek musi to udowodnić.


Wspólnota majątkowa powstaje z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, a ustaje w przypadku potwierdzonej sądownie separacji, rozwodu, podpisania notarialnego aktu o rozdzielności, ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, ogłoszenia upadłości majątkowej jednego z małżonków.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607


Co jest majątkiem wspólnym?


Do majątku wspólnego wchodzi wynagrodzenie za pracę, dochody z innego rodzaju działalności zarobkowej, w szczególności z działalności gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej. Majątkiem wspólnym jest też dochód z majątku wspólnego i indywidualnego małżonków. Oznacza to, że jeśli małżonek wynajmuje komuś mieszkanie, które posiadał przed zawarciem związku małżeńskiego, to dochód z wynajmu jest majątkiem wspólnym, chociaż samo mieszkanie jest majątkiem osobistym jednego z małżonków.


Czy spadek jest majątkiem wspólnym?


Spadek ani darowizna nie należy do majątku wspólnego. Stanowi tak art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: (…) 2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;”


Oznacza to, że niezależnie od tego, czy spadek był nabyty w trakcie trwania wspólnoty majątkowej, czy już może podczas procedury rozwodowej to nie stanowi on majątku, który będzie podzielony. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której w spadku lub darowiźnie małżonkowie są wymienieni wspólnie, lub przedmiotem darowizny są przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków, np. lodówka.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ