Warszawa ul. Solidarności 83/89 lok 96
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Adwokat rozwód Warszawa

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Adwokat rozwodowy Warszawa i okolice

Sprawy rozwodowe rozpatrywane są przez sądy cywilne. Pismem rozpoczynającym sprawę rozwodową jest wnoszony do sądu pozew. Jednak zanim zdecydujesz się na złożenie pisma do sądu, warto skorzystać z konsultacji (porady prawnej) u adwokata. W pozwie należy wykazać pewne okoliczności mające wpływ na rozkład pożycia małżeńskiego, warto więc wysłuchać rad specjalisty, w sprawie pozwu, dowodów i zawiłych procedur sądowych

Lucyna Szabelska od lat specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa rodzinnego. Znana jest w środowisku z rzetelności i profesjonalizmu,  które to cechy pomogły przejść wielu małżonkom przez zawiłości rozwodu. Klienci Lucyny Szabelskiej często dziękują jej za wsparcie i indywidualne podejście do prowadzonych spraw. Sprawy rozwodowe rzutują na przyszłość małżonków i wspólnych dzieci, dotyczą często drażliwych, intymnych problemów dlatego wybierając prawnika, należy kierować się dobrymi opiniami klientów. Każda sprawa jest inna, nie ma jednej i prostej metody na rozwód, dobry prawnik wsłuchuje się w relacje i potrzeby klienta, rzetelnie podchodzi do każdej powierzonej mu sprawy rozwodowej.

Rozwód jest ciężkim przeżyciem dla wszystkich stron. Jednak jak pokazują statystyki, współczesne małżeństwa są coraz mniej trwałe, a rozwody stają się powszechne, można wręcz mówić o kryzysie małżeństwa jako instytucji. Jeśli stwierdzisz, że potrzebujesz pomocy adwokata przy rozwodzie zapoznaj się z naszą ofertą.

Adwokaci i radcy prawni
z doświadczeniem w sprawach rozwodowych
Masz pytania? Zadzwoń

Rozwód jest okolicznością kończącą małżeństwo. Jest to rozwiązanie przez sąd, podczas rozprawy rozwodowej, ważnie zawartego związku małżeńskiego, na żądanie jednego lub obojga małżonków. Polskie przepisy zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przewidują, że jest on możliwy jeśli doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Sprawy rozwodowe rozpatrują sądy cywilne. Osoba wnosząca pozew o rozwód jest powodem, a drugi małżonek pozwanym.

Jedyną przesłanką rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia. Przyczyny uzasadniające rozwód można podzielić na zawinione i niezawinione.

Do zawinionych można zaliczyć, np. nałogi, agresję lub groźbę jej użycia:

Przyczyny niezawinione to niezgodność charakterów, choroba psychiczna:

Jednorazowa zdrada małżeńska, choć bolesna nie jest powodem do orzeczenia rozwodu, musi dojść do rozkładu więzi małżeńskiej. Sąd nie orzeknie także rozwodu, jeśli miałyby na tym ucierpieć małoletnie dzieci, jeśli winny rozpadowi małżeństwa małżonek żąda rozwodu, a druga strona nie wyraża zgody na rozwód, lub orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Prawnik rozwody Warszawa

Dlaczego warto z skorzystać pomocy adwokata w sprawach rozwodowych?

  • Porada prawna– podczas pierwszego spotkania i pierwszej rozmowy klient ma możliwość przedstawienia swojej sytuacji, a adwokat objaśnia zawiłości przyszłego postępowania, przedstawia różne możliwości postępowania.
  • Negocjacje– adwokat ustala z klientem warunki rozwodu, które są możliwe do uzyskania, następnie w imieniu klienta negocjuje ustalone warunki ze stroną przeciwną.
  • Przygotowanie akt sprawy– w postępowaniu cywilnym sąd rozstrzyga na podstawie przedstawionych przez strony dokumentów, należy więc z należytą starannością przygotować dokumenty, które zostaną przedstawione sądowi. To w dużej mierze na nich sąd opiera swoją wiedzę o sprawie.
  • Reprezentowanie przed sądem– pamiętaj, że nie tylko ty przygotowujesz się do rozprawy. Rozprawa rozwodowa często przypomina walkę, nawet jeśli ty chcesz przejść przez rozwód „z klasą” to nigdy nie wiesz, co planuje druga strona, trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność.
Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?
Masz pytania? Zadzwoń

Pozew rozwodowy – czy warto korzystać ze wzorów

Pozew rozwodowy jest to pismo procesowe, które musi spełniać pewne wymogi formalne, zawierać datę i miejsce sporządzenia,  adres sądu (w Warszawie może to być Sąd Okręgowy w Warszawie lub Sąd Okręgowy Warszawa- Praga w Warszawie), sformułowanie żądania i oczekiwań wobec sądu w naszej sprawie. W pozwie można zawrzeć: żądanie rozwodu z orzeczeniem o winie lub bez orzeczenia, ustalenia alimentów na dziecko, określenia zasad korzystania ze wspólnego mienia, rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej, podziału majątku wspólnego. Oczywiście do pozwu trzeba dołączyć materiał dowodowy: dokumenty, wykazy rozmów telefonicznych, zdjęcia. Obowiązuje też zasada koncentracji materiału dowodowego, przedstawienie dowodów w późniejszym terminie (w trakcie postępowania) może nie być już możliwe. Dlatego, warto więc wcześniej przygotować się do rozprawy, wysłuchać rad doświadczonego adwokata.

Korzystając z mojej pomocy wspólnie: ustalimy korzystne warunki rozwodu, określimy przesłanki rozwodu, które zawrzemy w pozwie, skompletujemy dokumenty niezbędne do rozprawy (akt małżeństwa, akty urodzenie dzieci), dobierzemy świadków i sporządzimy listę dowodów (wykazy połączeń telefonicznych, zdjęcia itd.), napiszemy pozew, sformułujemy żądania dotyczące kwestii opieki nad dziećmi, ustalimy oczekiwania w sprawie podziału majątku wspólnego i wysokości alimentów.

Klient samodzielnie: uiszcza opłatę sądową, ale w razie trudnej sytuacji majątkowej adwokat pomoże w napisaniu wniosku o zwolnienie z opłaty sądowej.

Rozwód – Porady prawne

Jakie kwestie wspólnie rozważymy przed rozpoczęciem procedury rozwodowej?

  1. wniosek o zwolnienie z opłaty sądowej
  2. wniosek o zabezpieczenie roszczeń o alimenty
  3. wniosek o wydanie orzeczenia o winie współmałżonka
  4. wniosek o zmianę terminu rozprawy rozwodowej
Kancelaria Sprawy Rodzinne Lucyna Szabelska
Masz pytania? Zadzwoń

Widząc złożoność postępowania rozwodowego rozumieją Państwo, że warto skorzystać z pomocy specjalisty, nie tylko z powodu zawiłości przepisów, ale także z obiektywnego spojrzenia na sprawy współmałżonków, które ma adwokat.

Ile kosztuje rozwód?

Sprawa rozwodowa rozpoczyna się po złożeniu przez którąś ze stron pozwu. Pozew należy złożyć do sądu okręgowego, a postępowanie będzie miało tryb procesowy. Przy składaniu pozwu pobierana jest opłata, jej wysokość reguluje Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opłata za wniesienie pozwu do sądu wynosi 600 zł, w pewnych okolicznościach można wnosić o zwolnienie z tej opłaty. W przypadku orzeczenia rozwodu bez wskazania winnego powód uzyska zwrot połowy tych kosztów. Jeśli w pozwie zawarliśmy dodatkowe oczekiwania, np. podział majątku, lub nakaz eksmisji współmałżonka to koszty sądowe będą powiększone o te opłaty (zgodny podział majątku 300 zł, 5% od kwoty rocznych alimentów). Opłaty mogą zostać powiększone także o koszty stawiennictwa świadków lub sporządzenie opinii przez biegłego. Pozostałe koszty to koszty prowadzenia sprawy przez adwokata. Kosztami prowadzenia sprawy obciążony jest przegrany w sprawie. Składając pozew, warto już nakleić znaki skarbowe o tej wysokości, przyśpieszy to wyznaczenie terminu rozprawy. Możliwe jest także częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty.

Ile trwa rozwód w Warszawie?

Strony zostaną poinformowane o terminie rozprawy. Stawiając się w sądzie strony, muszą pamiętać o dowodach osobistych. Na rozprawie obecni będą tylko małżonkowie i ich pełnomocnicy, niemożliwy jest udział postronnych osób (publiczności). Pierwsza rozprawa rozpocznie się od pytań sądu, ich celem jest potwierdzenie zadeklarowanego w pozwie zupełnego rozkładu pożycia (zerwanie więzi emocjonalnej, fizycznej, ekonomicznej). Bez potwierdzenie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia sąd nie będzie mógł orzec rozwodu. Sąd może skierować parę na postępowanie mediacyjne.

Zeznania świadków, stron, dowody

Następnie sąd może przejść do przesłuchania świadków (czasami odbywa się to na pierwszej rozprawie, czasami na kolejnej). Pamiętajmy, że to strony: powodowa i pozwana ustalają listę świadków. W pierwszej kolejności przesłuchiwani są świadkowie strony powodowej, następnie strony pozwanej. Małżonkowie mogą zadawać świadkom pytania. Potem zeznaje powód i pozwany. Ich przesłuchania są obowiązkowe. Świadkowie po złożeniu zeznania muszą opuścić salę, nie znają treści zeznań innych świadków. Podczas rozprawy rozpatrywane są, zgłoszone w pozwie i przez pozwanego dowody. Obowiązuje zasada koncentracji materiału dowodowego, dowody należy zgłosić w pierwszym piśmie przygotowawczym, nie można przedłużać postępowania, ciągle wnioskując o dopuszczenie nowych dowodów. Jednak nawet przy zastosowaniu tej zasady rozprawy rozwodowe mogą trwać bardzo długo, nie ma reguły dotyczącej długości postępowania rozwodowego.

Zakończenie rozprawy- wyrok

Sądowe rozstrzygnięcie ma formę wyroku. Ogłoszenie wyroku może się odbyć na ostatniej rozprawie lub w okresie do 2 tygodni (tzw. publikacja wyroku). Wyrok poza samym orzeczeniem rozwodu może zawierać także inne kwestie: alimenty na dzieci, alimenty na byłego małżonka, rozstrzygnięcie w przedmiocie władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem. Od wyroku można się odwołać, apelację rozpatrywać będzie sąd apelacyjny, jednak wnieść ją trzeba za pośrednictwem sądu okręgowego w ustawowym terminie.

Rozwód Warszawa

Według corocznych statystyk publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny Warszawa jest miastem, w którym prowadzonych jest najwięcej spraw rozwodowych. Małżeństwa w Warszawie nie należą do zbyt trwałych. Socjolodzy wskazują na różne przyczyny wzrastającej liczby rozwodów w Polsce: duża niezależność finansowa kobiet, przyzwolenie społeczne, a nawet co zaskakujące efekt 500+.

W Warszawie sprawy rozwodowe rozstrzygane są przez Wydziały Cywilne Sądu Okręgowego, są to wydziały I, II, III, IV, VI, XXIV, XXV. Gdzie rozpatrywana będzie dana sprawa zależy od dzielnicy miasta i pierwszej litery nazwiska osoby składającej pozew rozwodowy (na przykład I Wydział Cywilny dla Warszawy- Śródmieście, i powodów, których nazwisko zaczyna się od litery A do M).

Szczegółowy podział na dzielnice znajdziecie Państwa na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

W 2016 roku na 1000 małżeństw zawieranych w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców statystycznie przypadło 400 rozwodów. W 2018 roku w Polsce zawarto 193 tysiące małżeństw, jednak w tym samym roku przeprowadzono aż 63 tysiące rozwodów. Liczba rozwodów wzrasta z roku na rok, niestety część z zawieranych małżeństw nie przetrwa próby czasu. Znając te przerażające statystyki warto sprawy swoje i swoich najbliższych oddać w ręce renomowanej kancelarii.

Zachęcam do zapoznania się z nasza bazą wiedzy:

Rozwód bez orzekania o winie

# Ile trwa sprawa rozwodowa?

Alimenty na dziecko – jak uzyskać alimenty

Jak skutecznie pozbyć się kredytu po rozwodzie?

Rozwód z alkoholikiem

Masz pytania dotyczące sprawy rozwodowej?
Masz pytania? Zadzwoń
Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ