00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Przyczyny uzasadniające rozwód

Przyczyny uzasadniające rozwód można podzielić na zawinione i niezawinione. Do tych pierwszych zalicza się m.in.: uzależnienia (w tym alkoholizm), agresja lub groźba jej użycia (także przemoc psychiczna), nieróbstwo, niewierność, niegospodarność, nieetyczne działanie.

Jakie są ustawowe przesłanki uzasadniające rozwód?

Sprawy rozwodowe regulowane są m.in. w Kodeksie cywilnym i Kodeksie postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymienia przyczyny uzasadniające rozwód. Art. 56 mówi o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia. I to jest jedyna przesłanka uzasadniająca rozwód. Natomiast przyczyny uzasadniające rozwód można podzielić na zawinione i niezawinione. Do tych pierwszych zalicza się m.in.: uzależnienia: od alkoholu ( rozwód z alkoholikiem ), od narkotyków ( rozwód z narkomanem ), agresja lub groźba jej użycia (także przemoc psychiczna), nieróbstwo, niewierność, niegospodarność, nieetyczne działanie. Przyczyny niezawinione uzasadniające rozwód to choroby np psychiczne ( choroba psychiczna a rozwód ), niezgodność charakterów, niedobór seksualny.

Jak napisać pozew i jakie elementy powinien zawierać?

Pozew jest pismem rozpoczynającym postępowanie procesowe, musi zawierać oznaczenie sądu, do którego jest wnoszony, imiona i nazwiska powoda i pozwanego, jak również żądanie kierowane do sądu (rozwód z orzeczeniem o winie, podział majątku wspólnego, orzeczenie alimentów wobec powoda lub dzieci). Art. 436 § 1, Kodeksu postępowania cywilnego mówi o tym, że jeśli sąd uzna, że są widoki na utrzymanie małżeństwa, może skierować strony do mediacji.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

Jakie przyczyny rozwodu zawrzeć w pozwie, żeby sąd nie skierował stron do mediacji?

Przede wszystkim możliwe do udowodnienia.Skonfliktowani małżonkowie, pod wpływem emocji, są często w stanie przypisać drugiej stronie wiele różnych, spośród podanych wyżej przyczyn uzasadniających rozwód. Jednak pozew powinien zawierać także dowody, jakie mają być uwzględnione w postępowaniu sądowym. Mogą być to dokumenty, zeznania świadków. Na rozprawie rozwodowej sąd będzie też przesłuchiwał małżonków. Przyczyny rozwodu w pozwie muszą być możliwe do udowodnienia w trakcie postępowania. Pamiętać należy, że sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania, jak również po to by, rozstrzygnąć inne sporne kwestie.

Jeśli masz problem z napisaniem pozwu rozwodowego to zapraszam do kontaktu.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ