Warszawa ul. Solidarności 83/89 lok 96
664 – 465 - 607
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Jak uzyskać rozwód – najważniejsze informacje

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Rozwód rozwód najważniejsze informacje prawne

Rozwód jest ciężkim przeżyciem dla wszystkich stron. Jednak jak pokazują statystyki, współczesne małżeństwa są coraz mniej trwałe, a rozwody stają się powszechne, można wręcz mówić o kryzysie małżeństwa jako instytucji. Jeśli stwierdzisz że potrzebujesz pomocy adwokat przy rozwodzie zapoznaj się z naszą ofertą.

Czym jest rozwód?

Rozwód jest okolicznością kończącą małżeństwo. Jest to rozwiązanie przez sąd, podczas rozprawy rozwodowej, ważnie zawartego związku małżeńskiego, na żądanie jednego lub obojga małżonków. Polskie przepisy zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przewidują, że jest on możliwy jeśli doszło do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Sprawy rozwodowe rozpatrują sądy cywilne. Osoba wnosząca pozew o rozwód jest powodem, a drugi małżonek pozwanym.

Rodzaje rozwodów

Rozwód z orzeczeniem o winie

Ten typ rozwodu jest długotrwały, ponieważ zakłada udowodnienie przed sądem winy współmałżonka. Należy więc uzbroić w cierpliwość i zgromadzić materiał dowodowy, na podstawie którego sąd będzie mógł orzec winę jednego z małżonków. Strona, która została uznana za winną rozpadu małżeństwa, nie może domagać się alimentów. Jeśli w trakcie rozprawy rozwodowej strony zmienią zdanie o winie, mogę jeszcze cofnąć wniosek o orzeczenie winy. Więcej na ten temat. Rozwód z orzekaniem o winie

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

Rozwód bez orzeczenia o winie

Jest to prostsza i krótkotrwała procedura, zakłada jednak współpracę małżonków, którzy przed sądem wspólnie potwierdzą całkowity rozkład małżeństwa. W tym przypadku każda ze stron może domagać się od drugiej strony alimentów. Sąd w takim przypadku nie może obiektywnie stwierdzić, kto jest winny rozwodowi. Zachęcam do zapoznania się z moim wpisem Rozwód bez orzekania o winie.

Rozwód z eksmisją

Eksmisja jest możliwa, gdy jeden z małżonków stanowi zagrożenie dla zdrowia i spokoju drugiej ze stron. Tego typu postępowania nigdy nie są łatwe. Naganne zachowanie jednego z współmałżonków musi być poparte solidnymi dowodami np. w postaci dokumentów lub dowodami osobowymi w postaci zeznań świadków. Pomocne mogą być odpisy wyroków sądowych w sprawach karnych, zaświadczenia o leczeniu odwykowym, niebieska karta. Eksmisja jest możliwa tylko w sytuacji, gdy zajmowana nieruchomość jest własnością lub współwłasnością Strony Pozywającej.

Przyczyny uzasadniające rozwód.

Jedyną przesłanką rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia. Przyczyny uzasadniające rozwód można podzielić na zawinione i niezawinione.
Do zawinionych można zaliczyć ,np. nałogi, agresję lub groźbę jej użycia:

Przyczyny niezawinione to niezgodność charakterów, choroba psychiczna:

Jednorazowa zdrada małżeńska, choć bolesna nie jest powodem do orzeczenia rozwodu, musi dojść do rozkładu więzi małżeńskiej. Sąd nie orzeknie także rozwodu, jeśli miałyby na tym ucierpieć małoletnie dzieci, jeśli winny rozpadowi małżeństwa małżonek żąda rozwodu, a druga strona nie wyraża zgody na rozwód, lub orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jak uzyskać rozwód

Sprawy rozwodowe rozpatrywane są przez sądy cywilne. Pismem rozpoczynającym sprawę rozwodową jest wnoszony do sądu pozew. Jednak zanim zdecydujesz się na złożenie pisma do sądu, warto skorzystać z konsultacji (porady prawnej) u adwokata. W pozwie należy wykazać pewne okoliczności mające wpływ na rozkład pożycia małżeńskiego, warto więc wysłuchać rad specjalisty, w sprawie pozwu, dowodów i zawiłych procedur sądowych.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

Co zawiera pozew?

Jest to pismo procesowe, musi spełniać pewne wymogi formalne, zawierać datę i miejsce sporządzenia,  adres sądu (w Warszawie może to być Sąd Okręgowy w Warszawie lub Sąd Okręgowy Warszawa- Praga w Warszawie), sformułowanie żądania i oczekiwań wobec sądu w naszej sprawie. W pozwie można zawrzeć: żądanie rozwodu z orzeczeniem o winie lub bez orzeczenia, ustalenia alimentów na dziecko, określenia zasad korzystania ze wspólnego mienia, rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej, podziału majątku wspólnego. Oczywiście do pozwu trzeba dołączyć materiał dowodowy: dokumenty, wykazy rozmów telefonicznych, zdjęcia. Obowiązuje też zasada koncentracji materiału dowodowego, przedstawienie dowodów w późniejszym terminie (w trakcie postępowania) może nie być już możliwe. Dlatego, warto więc wcześniej przygotować się do rozprawy, wysłuchać rad doświadczonego adwokata.

Jakie są koszty rozwodu?

Opłata za wniesienie pozwu do sądu wynosi 600 zł, w pewnych okolicznościach można wnosić o zwolnienie z tej opłaty. W przypadku orzeczenia rozwodu bez wskazania winnego powód uzyska zwrot połowy tych kosztów. Jeśli w pozwie zawarliśmy dodatkowe oczekiwania, np. podział majątku, lub nakaz eksmisji współmałżonka to koszty sądowe będą powiększone o te opłaty (zgodny podział majątku 300 zł, 5% od kwoty rocznych alimentów). Opłaty mogą zostać powiększone także o koszty stawiennictwa świadków lub sporządzenie opinii przez biegłego. Pozostałe koszty to koszty prowadzenia sprawy przez adwokata. Kosztami prowadzenia sprawy obciążony jest przegrany w sprawie.

Kiedy sąd nie może orzec rozwodu?

Rozwód może być orzeczony, jeśli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Są jednak sytuacje, kiedy mimo rozkładu pożycia orzeczenie rozwodu nie jest możliwe. W prawie wymienione są następujące sytuacje: kiedy przez rozwód ucierpieć mogłoby dobro małoletnich dzieci lub jeżeli orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (niezgodne z zasadami współżycia społecznego byłoby rozwiedzenie się ze schorowanym, wymagającym opieki współmałżonkiem). Nie możliwe jest uzyskanie rozwodu, jeśli żąda go strona wyłącznie winna rozkładowi małżeństwa, jeśli druga strona nie wyraża zgody na rozwód.

Czy można nie wyrazić zgody na rozwód?

Można nie wyrazić zgody na rozwód, jednak brak zgody jednej ze stron nie będzie przeszkodą w orzeczeniu przez sąd rozwodu. Jeśli doszło do rozkładu pożycia, to sąd zakończy małżeństwo.

 

Call Now Button