00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Podział majątku – Radca Prawny Warszawa

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Podział majątku po rozwodzie

Decyzja o rozwodzie niesie za sobą konieczność podziału majątku wspólnego małżonków. Niestety w praktyce bywa tak, iż nawet gdy strony dojdą do porozumienia w kwestii rozwodu, opieki nad dziećmi czy alimentów to nie są zgodni w kwestii majątkowej. Czasem walka trwa o najmniejszy przedmiot zgromadzony w trakcie małżeństwa.

Sprawy dotyczące podziału majątku bywają niezwykle skomplikowane tak jak i sytuacje rodzinne zaangażowanych stron. Kancelaria Lucyny Szabelskiej specjalizuje się w prawie rodzinnym i posiada bardzo duże doświadczenie przy sprawach dotyczących podziału majątku. Wiele spraw prowadzonych przez kancelarię dotyczyło podziału majątku oraz rozliczenia konkubentów w związku z posiadaniem wspólnego majątku. Klientami kancelarii są także cudzoziemcy.

Podział majątku jest postępowaniem złożonym. Szczególnie, gdy jest sporny. Zależy to również od składu majątku wspólnego, odseparowania majątku osobistego od majątku wspólnego, włożonych nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny oraz ilości składników majątku wspólnego.

Sprawę podziału majątku rozwiedzionych małżonków można uzyskać na dwa sposoby:

  • Polubownie u notariusza – obie strony spotykają się w kancelarii, podpisują stosowny dokument i na tym kończy się całe postępowanie.
  • W sądzie – gdy strony nie mogą dojść do konsensusu polubownie.
Adwokaci i radcy prawni
z doświadczeniem w sprawach o podział majątku
Masz pytania? Zadzwoń

Podział majątku wspólnego małżonków

Zdefiniowanie majątku wspólnego obejmuje wszystko to co małżonkowie zgromadzą wspólnie w czasie trwania ich związku. Należy on do obu stron i oboje posiadają do niego równe prawa oraz mogą nim rozporządzać. Zaliczyć do niego należy, w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków; dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków; środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Majątek osobisty Małżonków

Obok majątku wspólnego należy wymienić majątek osobisty każdego małżonka, który pozostaje do wyłącznej dyspozycji każdego z nich. Kodeks rodzinny i opiekuńczy szczegółowo w katalogu zamkniętym wymienia co można zaliczyć do majątku osobistego małżonków . Są to:

  • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
  • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
  • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
  • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków; prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
  • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość);
  • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków; przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
  • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy; przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

W razie wątpliwości inne przedmioty niewymienione powyżej wchodzą do majątku wspólnego małżonków. Małżonkowie mogą swobodnie decydować o przesunięciach z majątku osobistego jednego z małżonków do majątku osobistego współmałżonka oraz do majątku wspólnego. Zawsze trzeba pamiętać, iż nakłady i wydatki z majątku osobistego na majątek wspólny, nadto z majątku wspólnego na majątek osobisty, budzą obowiązek wzajemnych rozliczeń, w szczególności w momencie ustania małżeństwa.

zastanawiasz się JAK PRZEBIEGA PODZIAŁ MAJĄTKU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ KANCELARIĄ

Wniosek o podział majątku wspólnego

W trakcie postępowania o podział majątku należy w rzetelny sposób ustalić składniki majątku wspólnego i osobistych majątków małżonków. Dowodem w takim postępowaniu może być wszystko to co wykaże zasadność podniesionych argumentów.

Ważną kwestią którą należy podnieść podczas omawiania podziału majątku są udziały małżonków w majątku wspólnym. W wyjątkowych sytuacjach majątek można podzielić na nierówne ułamki w zależności od zachowania małżonków w trakcie małżeństwa. Kodeks podaje za podstawę takiego żądania istnienie ważnych powodów. Zostały one zdefiniowane przez judykaturę i doktrynę a należy je rozumieć jako względy natury moralnej, które sprawiają, iż w niektórych sytuacjach faktycznych równość udziałów małżonków w majątku wspólnym mogłaby być traktowana jako rozstrzygnięcie kolidujące z zasadami współżycia społecznego.

Wyjaśnić również należy, że praca w domu i opieka nad dziećmi jednego z małżonków (statystycznie w większości przypadków są to kobiety) nie stanowi podstawy do obniżenia proporcji w udziałach. Większe zarobki jednego małżonka w porównaniu do drugiego również nie dają podstawy do odejścia od zasady równości udziałów. Możliwe jest to gdy małżonek w sposób rażący lub uporczywy nie przyczynia się do powstania dorobku stosownie do posiadanych sił i możliwości, trwoni majątek, celowo nie przyczynia się do budowania tego majątku. Ciężar dowodu wykazania zasadności ustalenia nierównych udziałów spoczywa na tym małżonku, który o to wnosi.

Podział mieszkania i kredytu po rozwodzie

Najbardziej problematyczną kwestią jest podział mieszkania i kredytu z nim związanego. Gdy małżonkowie jeszcze w czasie trwania małżeństwa wspólnie podpisali umowę kredytu to po rozwodzie nadal pozostają dłużnikami banku bez względu na fakt komu przypadnie mieszkanie. Oznacza to, że są odpowiedzialni za kredyt w całości razem. Wynika to z tego, iż sąd dzieląc majątek wspólny stron dzieli tylko aktywa a zobowiązania pozostają poza jego kognicją. W sytuacji, kiedy dochody jednego z małżonków są na tyle wysokie bank może wyrazić zgodę na przejęcie przez tego małżonka całego kredytu. Niezbędne wtedy jest porozumienie, na podstawie którego jeden z małżonków otrzymuje całą nieruchomość oraz tym samym cały kredyt do spłaty.

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o podział majątku jest sąd rejonowy w jednoosobowym składzie.

Wniosek podlega opłacie w wysokości 1000 zł. Jeżeli małżonkowie przedstawią wspólny projekt podziału, opłata od wniosku jest niższa i wynosi 300 zł.

PODZIAŁ MAJĄTKU PRZED I PO ROZWODZIE
Masz pytania? Zadzwoń

Podział majątku – w sądzie czy polubownie?

Podział majątku przed sądem bywa skomplikowany, często nie ze względu na skomplikowane procedury sądowe, ale ze względu na zachowanie samych stron, które często próbują zataić część majątku mogącego ulec podziałowi. Strony mają obowiązek przedstawienia materiału dowodowego, wyliczeń nakładów i wydatków, na podstawie których sąd dokona własnej oceny i dokona rozliczenia majątku wspólnego, i ustali podział majątku. Po podziale majątku strony tracą prawo do dysponowania częścią majątku.

Podział majątku przy rozwodzie

Podział majątku przy rozwodzie jest przeprowadzany niezwykle rzadko, ponieważ wymaga złożenia zgodnego wniosku małżonków. Najczęściej rozwiedzeni małżonkowie dzielą majątek po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu o rozwodzie, wymagane jest wtedy złożenie oddzielnego wniosku do sądu, i rozpoczęcie odrębnego postępowania.

Podział majątku w trwającym małżeństwie może być dokonany po ustanowieniu rozdzielności majątkowej. W trakcie trwania wspólności majątkowej nie można skutecznie podzielić majątku. Ważna jest więc tu kolejność czynności prawnych, najpierw sądowe potwierdzenie ustania wspólności majątkowej (o rozdzielności majątkowej, sposobach na jej ustanowienie przeczytasz w tym wpisie Rozdzielność majątkowa, a dopiero potem można dokonać podziału majątku wspólnego.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika przy podziale majątku?

Podziału majątku można dokonać nie tylko przy rozwodzie, ale także w trakcie trwania związku małżeńskiego i po jego ustaniu- nie każdy ma tego świadomość, podobnie jak w przypadku wielu kwestii związanych z podziałem majątku.

Podział majątku Kancelaria Warszawa

Mam doświadczenie w prowadzeniu spraw o podział majątku (majątek składający się z wielu elementów, w tym np. przedsiębiorstwa, rozliczenia nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny itp.). Zapraszam do kontaktu.

Adwokaci i radcy prawni
z doświadczeniem w sprawach rozwodowych
Masz pytania? Zadzwoń
Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ