00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie najważniejsze informacje

Rozwód Za Porozumieniem Stron
Adwokaci i Radcy Prawni
Masz pytania? Zadzwoń

Rozwód za porozumieniem Stron

Rozwód to trwały i zupełny rozkład wszystkich więzi małżeńskich tj.:

 • więzi emocjonalnej (miłości);
 • więzi gospodarczej
 • brak wspólnego budżetu;
 • więzi duchowej
 • brak wspieranie się, wspólnego życia;
 • więzi seksualnej
 • brak współżycia seksualnego.

Są 3 możliwości orzeczeń w przedmiocie winy w postępowaniu rozwodowym:

 • Rozwód za porozumieniem Stron (inaczej rozwód bez orzekania o winie);
 • Rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków;
 • Rozwód bez z winy obu Stron.

Orzeczenie winy ma wpływ na ewentualną alimentacją na rzecz małżonka (w zależności od orzeczenia przez okres 5 lat lub do końca życia, jedynie z uwagi na niedostatek lub na zasadzie równej stopy). Coraz więcej małżeństw decyduje się na orzeczenie rozwodu za porozumieniem Stron, chcąc uniknąć niepotrzebnych emocji i chcąc rozwieść się na pierwszej rozprawie.

Korzyścią z orzeczenia rozwodu za porozumieniem stron jest również okoliczność, że przeważnie krócej się czeka na termin rozprawy (na rozprawę z orzeczeniem o winie czeka się dłużej).

Jest to oczywiście możliwe, niemniej jednak należy złożyć komplet dokumentów zgodnych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz obowiązującymi zwyczajami. Jeżeli chcą Państwo jak najszybciej się rozwieść i są Państwo zgodni co do orzeczenia o winie i innych obligatoryjnych elementów orzeczenia rozwodowego takich jak:

 • wysokość alimentów na dziecko/dzieci;
 • miejsce zamieszkania dziecka/dzieci;
 • sposób korzystania z mieszkania (jeżeli małżonkowie nadal wspólnie zamieszkują);
 • ew. kontakty rodzica, przy którym nie jest ustalone miejsce zamieszkania z małoletnimi dziećmi – można też wnieść o zaniechania orzekania o kontaktach z uwagi na okoliczność, że małżonkowie odnośnie małoletnich dzieci są w stanie się porozumieć;
 • władza rodzicielska (czy pozostawienie obydwojgu rodzicom, czy ograniczenie jednemu z rodziców i co do jakich aspektów – główne elementy władzy rodzicielskiej to uzyskanie paszportu, decydowanie o zdrowi małoletniego dziecka i decydowanie o szkole, zajęciach dodatkowych);
 • ewentualnie na zgodny wniosek małżonków Sąd może orzec o podziale majątku wspólnego, ale jedynie w sytuacji, gdy nie przedłuży to toczącego się postępowania, jeżeli miałoby to przedłużyć postępowanie, po orzeczeniu rozdzielności majątkowej lub po prawomocnym zakończeniu postępowania rozwodowego istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem do sądu rejonowego o podział majątku wspólnego.

Jeżeli małżonkowie są zgodni co do ww. elementów wyroku rozwodowego (może poza elementem fakultatywnym tj. podziałem majątku) najlepiej jest podpisać porozumienie rodzicielskie i załączyć je do pozwu rozwodowego.

Doświadczony Radca Prawny w Sprawach Rozwodowych
Masz pytania? Zadzwoń

Rozwód bez orzekania o winie ile trwa?

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na uzyskanie pomocy profesjonalnego pełnomocnika tj. adwokata lub radcy prawnego zostaniecie Państwo zaproszeni w pierwszej kolejności na konsultację.

Na konsultacji uzyskacie Państwo informację jakie dokumenty należy przygotować oraz zostanie Państwu szczegółowo wyjaśniona kwestia ewentualnej winy w rozkładzie pożycia i jakie przełożenie ma orzekanie o winie na ewentualną alimentację.

Kolejno, jeżeli zdecydujecie się Państwo na to, aby adwokat/radca prawny zajmujący się postępowania o rozwód prowadził Państwa sprawę adwokat/radca prawny przygotuje niezbędne dokumenty i złoży je do sądu. (Ewentualnie małżonkowie zostaną poproszeni o podpisanie porozumienia rodzicielskiego).

Kolejno zostaną Państwo zawiadomieni o terminie rozprawy sądowej.

Pomoc Prawna Na Każdym Etapie Rozwodu
Masz pytania? Zadzwoń

Rozwód ugodowy – korzyści

Korzyści z orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie tzn. za porozumieniem Stron to niewątpliwie stosunkowo krótki w porównaniu do postępowań z orzeczenie o winie czas trwania postępowania rozwodowego. W większość zakończenie sprawy rozwodowej na pierwszej rozprawie. Unikną na pewno Państwo stresu i nerwów, które wiążą się z jakimkolwiek postępowaniem w sądzie, a tym bardziej postępowaniem, gdzie dotyka się często prywatnych i intymnych sfer życia. Kolejno wymaga wskazania, że z doświadczenia życiowego i zawodowego można wyciągnąć wniosek, że jeżeli para rozstanie się za porozumieniem Stron znacznie mniejsze jest prawdopodobieństwo, aby później się nie potrafili porozumieć odnośnie dziecka/dzieci. Zatem małżonkowie decydujący się na zakończenie związku małżeńskiego za porozumieniem Stron nie tracą energii i czasu, którą można spożytkować na dzieci lub rozwój zawodowy, zamiast na dowodzenie winy współmałżonka.

Rozwód bez orzekania o winie

Zgodnie z art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Dwoma koniecznymi przesłankami są zupełny i trwały rozkład pożycia. Obie przesłanki muszą wystąpić, aby sąd mógł orzec rozwód. Nie wystarczy wystąpienie takich okoliczności jak np. zdrada małżonka, jeżeli między małżonkami nie nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozwód może mieć 2 formy, do których zaliczamy rozwód z orzekaniem o winie, który z reguły jest rozwodem długoterminowym w porównaniu do rozwodu bez orzekania o winie, który sąd może orzec na pierwszej rozprawie.

Rozwód za porozumieniem – Warunki

Rozważając tą formę rozstania z małżonkiem musimy być przekonani że druga strona też wyrazi zgodę na tą formę rozwodu. Pomimo, że pozew składa jedna ze stron to obie strony muszę wyrazić zgodę na nie orzekanie o winie. Zgoda ta ma przejawiać się w treści pozwu, ale nie tylko. Sąd na rozprawie przesłucha strony ważne jest, aby strony oświadczyły przed sądem o zgodności na nie orzekanie o winie.

Szukasz Profesjonalnej Pomocy Przy Rozwodzie?
Masz pytania? Zadzwoń

Cofnięcie zgody na rozwód bez orzekania o winie

Często spotykam się z sytuacją, gdy małżonkowie ustalili między sobą, że rozwód będzie bez orzekania o winie, ustalili także wzajemne wobec siebie zobowiązania. Jednak podczas rozprawy rozwodowej okazuje się, że jedna ze stron nie zamierza wypełnić swoich zobowiązań, a w sądzie rozpatrywany jest już rozwód bez orzekania o winie. Pojawia się tu pytanie, czy można cofnąć zgodę na rozwód bez orzekania winy.

Odpowiedzią jest tu art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Żądanie lub zgoda na zaniechanie orzekania o winie mogą być zgłoszone lub cofnięte aż do chwili zamknięcia rozprawy w II instancji. Jeżeli sąd na zgodne żądanie małżonków zaniechał orzekania o winie następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Pozew o rozwód za porozumieniem

Strona decydująca się złożyć pozew do sądu o rozwód decyduje, czy oczekuje rozwodu z orzeczeniem o winie. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza pojęcie winy rozpadu małżeństwa, jednak nie definiuje tego. Art. 57. mówi, że „orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia„.  Najczęściej uznaje się, że winny jest ten ze współmałżonków, który naruszył obowiązki małżeńskie. Wina musi być w związku przyczynowo skutkowym z rozpadem małżeństwa i musi też być możliwa przed sądem do udowodnienia. Procedura rozwodu z orzeczeniem o winie jest długotrwała, wiąże się z roztrząsaniem szczegółów życia współmałżonków.  

Skutki rozwodu z orzeczeniem o winie w małżeństwie

Najważniejszym skutkiem orzeczenia o winie jest obowiązek alimentacyjny. Według artykułu 60 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku„.

Wycofanie zgody na rozwód za porozumieniem – procedura

Zgodę na rozwód bez orzekania o winie można wycofać podczas trwania rozprawy rozwodowej, ale także po ogłoszeniu wyroku, ale przed uprawomocnieniem się decyzji sądu. Zgoda taka nie dotyczy tylko momentu składania pozwu, ale także całego postępowania rozwodowego. Zgodę można cofnąć bez informowania małżonku, czy podawania przyczyny swojej decyzji.  Jednak obarczenie winą małżonka będzie już wymagało udowodnienia. Druga z możliwości cofnięcia zgody jest po ogłoszeniu wyroku sądu I instancji, wtedy w apelacji, która mamy prawo wnieść w określonym terminie, domagamy się rozwodu z orzeczeniem o winie.

Rozwód za porozumieniem, a alimenty

Bardzo często małżonkowie nie zdają sobie sprawy z tego, że nie orzekanie o winie nie wpływa na możliwość żądania alimentów. Taka możliwość nadal istnieje, jeżeli małżonek, który żąda alimentów znajduje się w niedostatku. W takiej sytuacji małżonkowie do upływu 5 lat od dnia orzeczenia rozwodu, mogą zażądać o byłego małżonka alimentów. W wyjątkowych sytuacjach sąd może przedłużyć ten okres. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku gdy małżonek uprawniony do alimentów zawrze ponowny związek małżeński, obowiązek alimentacyjny wygasa.

Kancelaria Sprawy Rodzinne
Masz pytania? Zadzwoń
Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ