00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Pozew o rozwód – jak przygotować i gdzie złożyć?

Jak przygotować pozew rozwodowy?

Choć rozwód najczęściej kojarzy się z czymś złym i negatywnym, tak naprawdę pomaga rozpocząć nowe życie byłym małżonkom. Decyzja może zostać podjęta przez każdego z małżonków jeśli małżeństwo przestanie istnieć i nastąpi zupełny i trwały rozkład pożycia. Żądanie rozwiązania małżeństwa składa się w pozwie rozwodowym. 

Jak przygotować pozew rozwodowy?

W pierwszej kolejności należy stworzyć pozew, który musi mieć formę pisemną i czynić zadość wymaganiom formalnym pisma procesowego w postępowaniu cywilnym. W szczególności powinien zawierać takie elementy jak:

  • oznaczenie stron ze wskazaniem imion, nazwisk, numeru PESEL, adresu;
  • oznaczenie sądu do którego kierowany jest pozew;
  • wskazanie roszczenia – czy strona powodowa żąda orzekania o winie czy też nie;
  • uzasadnienie żądania, czyli argumenty wskazujące na konieczność orzeczenia rozwodu.
  • inne wnioski

Załączniki pozwu o rozwód

Załączniki pozwu o rozwód są bardzo istotne, bez nich sąd nie będzie w stanie z powodzeniem przeprowadzić postępowania. Do najistotniejszych dokumentów, które powinny znaleźć się w pozwie należą:

  • skrócony odpis aktu małżeństwa;
  • odpisy aktów urodzenia dzieci, o ile są wspólne i małoletnie;
  • dowód opłaty sądowej;
  • odpis pozwu

Nic nie stoi na przeszkodzie aby powołać w pozwie rozwodowym inne okoliczności, które mogą zostać udowodnione dołączonymi załącznikami w postaci dokumentów lub nagrań.

Właściwość sądu rozwodowego

Sądem właściwym w sprawach rozwodowych jest Sąd Okręgowy, w którego właściwości miejscowej małżonkowie posiadali ostatnie, wspólne miejsce zamieszkania, pod warunkiem, że choć jedno z nich nadal tam mieszka.

Jeśli natomiast małżonkowie wspólnie nie zamieszkiwali, wówczas pozew należy wnieść do Sądu Okręgowego według miejsca zamieszkania Pozwanego. W ostateczności, jeśli nie ma możliwości ustalenia miejsca zamieszkania Pozwanego, wówczas można pozew złożyć w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania strony powodowej.

Jak złożyć pozew o rozwód?

Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzyma sądu, a drugi zostanie przekazany listem poleconym na adres Pozwanego. Co bardzo istotne, oba egzemplarze muszą być identyczne i zawierać kompletną liczbę załączników.

Sporym ułatwieniem dla późniejszego procesu jest stworzenie trzeciego egzemplarza kompletnego pozwu wraz z załącznikami, które strona składająca pozew zachowa dla siebie, to pomoże ustosunkować się do ewentualnych pytań i wątpliwości, które może zadać sąd w toku postępowania.

Złożenie pozwu o rozwód może nastąpić osobiście, w biurze podawczym Sądu Okręgowego lub poprzez wysłanie go pocztą na adres sądu.

Gdy pozew zostanie złożony osobiście, warto zabrać ze sobą trzeci egzemplarz, na którym biuro podawcze przybije prezentatę z datą, która stanowi potwierdzenie złożenia pozwu.

Jeśli natomiast strona powodowa zdecyduje się na wysyłkę pozwu pocztą, najlepiej dokonać tego przynajmniej listem poleconym. Wówczas potwierdzenie nadania stanowić będzie dowód na potwierdzenie złożenia pozwu.

Opłata pozwu rozwodowego

Złożenie pozwu rozwodowego obarczone jest koniecznością uiszczenia opłaty sądowej, która jest stała i wynosi 600 zł. Należy ją opłacić w kasie sądu, za pomocą wpłatomatu znajdującego się w budynku lub poprzez przelew na konto bankowe sądu. W przypadku dokonania opłaty na numer konta bankowego do pozwu należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty. 

W tym miejscu warto zasygnalizować, że strona składająca pozew o rozwód może wnioskować o zwolnienie od kosztów sądowych. Natomiast Sąd przychyli się do tego tylko wówczas, gdy osoba ta udowodni, że nie ma możliwości poniesienia kosztów postępowania. Aby skorzystać ze zwolnienia należy dołączyć do wniosku oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym, którego wzór znajduje się na stronach Sądów Okręgowych.

Warto wspomnieć, że to nie jedyne koszty jakie mogą ponieść strony postępowania rozwodowego. Jeśli sprawa nie będzie oczywista, a strony nie dojdą do wspólnego kompromisu wówczas należy przygotować się na dodatkowe koszty. Są nimi między innymi wydatki w toku postępowania, których przykładem jest powołanie biegłego. Ponadto jeśli strony nie chcą pozostawić sprawy we własnych rękach, wówczas do kosztów należy doliczyć również wynagrodzenie pełnomocnika.

Co się dzieje po złożeniu pozwu?

Jeśli dokonano skutecznego złożenia pozwu, nie pozostaje nic innego jak czekać na list polecony z sądu. Sąd może odezwać się do Powoda już w ciągu kilku tygodni jeśli pozew został obarczony brakami formalnymi, wówczas strona składająca pozew dostanie wezwanie do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. W przypadku, gdy wszystko zostało złożone jak trzeba najprawdopodobniej Sąd w ciągu kilku miesięcy wyznaczy rozprawę i zarządzi wymianę pism procesowych między stronami.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ