00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Kancelaria Sprawy Rodzinne Lucyna Szabelska

Majątek wspólny

Majątek wspólny nazywany jest inaczej wspólnotą majątkowa. Wspólnota taka powstaje w momencie zawarcia małżeństwa (wyjątkiem  jest ustalenie rozdzielności majątkowej między małżonkami), a wspólność ustawowa ustaje w kilku przypadkach, jednym z nich jest rozwód. W skład majątku wspólnego wchodzą: przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólnoty majątkowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,  dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Podział majątku

Podziału majątku wspólnego można dokonać zarówno przy rozwodzie, jak i po rozwodzie. Kodeks rodzinny i opiekuńczy uznaje możliwość podziału majątku przy rozwodzie, jeśli nie przedłuży to postępowania.

Sądowy podział majątku

Gdy strony po rozwodzie nie są w stanie wypracować ugody, podziału majątku może dokonać sąd. Sądem właściwym  jest sąd miejsca położenia majątku. Jedna ze stron musi złożyć do sądu wniosek o podział majątku, wniosek powinien zawierać opis majątku podlegającemu podziałowi. Co ważne nie ma określonych terminów, podziału majątku można dokonać kilka lat po rozwodzie (sprawy o podział majątku nie ulegają przedawnieniu). Jednak z biegiem lat dowody mające istotny wpływ na podział majątku mogą ulec zniszczeniu lub zaginąć, dlatego nie warto czekać z podziałem majątku. Brak zgody drugiej strony nie jest przeszkodą do przeprowadzenie sądowego podziału majątku.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

 

Umowny podział majątku

Jeśli chcesz rozpocząć umowny podział majątku, zacznij od napisania i wysłania do drugiej strony wezwania do podziału majątku wspólnego. Pismo możesz sporządzić samodzielnie, ale takie wezwanie opatrzone podpisem adwokata może zrobić na drugiej stronie większe wrażenie. Strony mogą negocjować warunki podziału. Dokumentem spisywanym przy takim podziale majątku jest umowa między stronami, strony same określają, według jakich zasad podzielą majątek. Jednak gdy do majątku wspólnego wchodzą dobra o znacznej wartości, najlepszym rozwiązaniem jest podpisanie aktu notarialnego. Forma aktu notarialnego jest wymagana przy podziale nieruchomości.

Jeśli małżonkowie decydują się na rozwód lub separację, to najpierw należy przed notariuszem sporządzić akt rozdzielności majątkowej, a następnie dokonać też w formie aktu notarialnego podziału nieruchomości.

Jeśli do ugody nie doszło, sprawę należy skierować do sądu.

Umowny czy sądowy podział majątku?

Zaletą umownego podziału majątku są niskie koszty postępowania. W przypadku postępowania sądowego należy wziąć pod uwagę ewentualne koszty mediatora, wynagrodzenie biegłego powołanego do oszacowania wartości majątku. Porozumienie stron przy podziale majątku jest zalecane. Zwaśnione strony nawet przy umownym podziale majątku mogą korzystać z pomocyprofesjonalnych pełnomocników, często to w imieniu stron adwokaci ustalają warunki podziału majątku. Niezależnie od wybranego sposobu podziału majątku warto skorzystać z pomocy profesjonalistów.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ