00-660 Warszawa, ul. Lwowska 4/3
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Przemoc w rodzinie

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Zjawisko przemocy w rodzinie jest nie zjawiskiem nowym, jej stosowanie w poprzednich czasach było usankcjonowane przez wielowiekową tradycję i prawo. Prawo rzymskie zezwalało ojcu na decydowanie o losach swojej rodziny, a kary fizyczne wobec dzieci jeszcze do niedawna były traktowane jako zwykłe metody wychowawcze. Niemniej jednak obecnie istnieje ustawowy zakaz stosowania przemocy fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, seksualnej i ekonomicznej.

Przemoc domowa jest definiowana jako sytuacja, gdy osoba wspólnie zamieszkująca gospodarstwo domowe (członek rodziny) używa gróźb, szantażu albo swojej przewagi fizycznej, ekonomicznej, by skrzywdzić kogoś fizycznie lub psychicznie. Jest to krzywdzenie swoich najbliższych. W 2005 roku w Polsce uchwalono Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przepisy ustawy definiują przemoc jako: jednorazowe albo powtarzające się umyślne działaniu lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

Przemoc w rodzinie: kiedy ma miejsce? 

Przemoc domowa zachodzi wtedy, gdy członek gospodarstwa domowego próbuje wymusić uległość, wykorzystując swoją przewagę skłonić do określonego zachowania, bądź upokarza innych członków rodziny. Udowodnienie przemocy domowej bywa trudne, najczęściej uznaje się, że ma ona miejsce, gdy spełnione zostaną następujące cechy: 

-relacje mają charakter podporządkowania, jedna ze stron wykorzystuje przewagę by zdominować drugą stronę,

-działania sprawcy są zamierzone, 

-poprzez działania sprawcy następuje naruszenie dóbr osobistych i praw jednostki

-działania sprawcy wywołują u ofiary poczucie krzywdy, bólu, cierpienia, narażają ofiarę na utratę zdrowia (także psychicznego) i życia.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

 

Formy przemocy w rodzinie i jej przykłady.

Najbardziej zauważalną formą przemocy jest naruszenie nietykalności cielesnej, zostawia ona na ciele ofiary widoczne ślady. Działanie takie jest też najłatwiejsze do udowodnienia sprawcy, ofiara może wykonać obdukcję lekarską, udokumentować zadane jej krzywdy. Sprawca wykorzystuje przewagę fizyczną, zadając ofierze fizyczny ból. Można wyróżnić przemoc fizyczną czynną (na przykład bicie, kopanie, duszenie) i bierną (zabranianie spożywania posiłków, zamykanie w odosobnieniu). 

Przemocą w rodzinie jest także naruszanie godności osobistej, ta forma jest trudna do udowodnienia, sprawca przez długi czas może pozostać bezkarny. Naruszeniem godności są ataki werbalne i niewerbalne, sprawca dąży do podporządkowania sobie ofiary, wywołując u niej poczucie zaniżonej wartości. Taka forma przemocy często współwystępuje obok przemocy fizycznej. Przykłady takich działań to: naśmiewanie, lekceważenie, kontrolowanie, poniżanie, wyzywanie. Przemocą psychiczną jest także nękanie, śledzenie, szantażowanie. 

Inną formą przemocy jest przemoc seksualna– sprawca narusza sferę wolności seksualnej, narusza intymność ofiary, zmuszając ją do współżycia lub zaspokajania innych potrzeb seksualnych. Przemocą seksualną jest także nakłanianie do oglądania pornografii, ocenianie, komentowanie i wyśmiewanie sprawności i atrakcyjności seksualnej ofiary. Ta forma przemocy często bywa lekceważona przez organy ścigania, ofiara zgłaszająca takie działania bywa ignorowana, a gwałt małżeński do niedawna był pojęciem tabu, sprawca rzadko bywał karany. 

W rodzinie może dochodzić także do przemocy ekonomicznej. Zabronionym zachowaniem jest pozbawianie środków do życia, pozbawianie wynagrodzenia, zmuszanie do zaciągania pożyczek. Jeśli potrzeby dzieci w rodzinie są zaniedbywane przez rodziców, ich potrzeby nie są zaspokajane (i jest to celowe, zamierzone działanie) to także można mówić o przemocy materialnej. Formą przemocy jest także stałe zaniedbywanie różnych potrzeb: emocjonalnych, psychicznych. Odmówienie choremu członkowi rodziny opieki i pomocy także zalicza się do przemocy w rodzinie. 

Jestem ofiarą przemocy w rodzinie – co robić? 

Sprawcami przemocy w rodzinie najczęściej są mężczyźni, stąd też wiele kampanii przeciwdziałających przemocy skierowanych jest do kobiet. Jednak mężczyźni będący ofiarami przemocy coraz częściej przełamują wstyd i również zgłaszają się po pomoc. Przede wszystkim ofiara przemocy musi uświadomić sobie, że nie jest niczemu winna, nie może usprawiedliwiać przemocy. Działania sprawcy się powtarzają i często przybierają z czasem na sile. 

Ofiary przemocy domowej powinny złożyć na policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Rodzina, w której stwierdzono występowanie przemocy, mają założoną tzw. niebieską kartę- jest to oficjalny dokument, w którym wymieniane są fakty związane z przemocą, często też jest dowodem podczas rozpraw rozwodowych. Jeśli z jakichś względów potrzebujesz wsparcia lub pomocy, ale nie chcesz nadawać sprawie oficjalnego toku możesz zadzwonić na “Niebieską linię”. Podczas rozmowy konsultanci udzielą Ci wsparcia i porad. Skontaktuj się z prawnikiem, który wyjaśni, jakie prawne kroki możesz podjąć jako ofiara przemocy w rodzinie.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ