00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Pozew o podwyższenie alimentów

Z jakich powodów można starać się o podwyższenie alimentów?

Obowiązek alimentacyjny dotyczy jednego z rodziców, z którym nie zamieszkuje stale. Rodzic jest zobowiązany wnosić określoną wysokość wpłat na konto drugiego rodzica, który jest opiekunem dziecka. Pieniądze te przeznaczone są na bieżące i przyszłe potrzeby dziecka. Czasem jednak zdarza się tak, że na początku ustalona kwota przestaje być wystarczająca. Może tak być z wielu powodów. Jednak w tym przypadku rodzic opiekun ma prawo do wniesienia pozwu o podwyższenie alimentów. Jeśli zastanawiasz się jak to zrobić koniecznie przeczytaj nasz artykuł. A może jesteś drugą stroną i uważasz podwyższenie alimentów za nieuzasadnione – dowiedz się w jaki sposób możesz się bronić.

Alimenty – uzasadnienia prawne

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci określają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. O samym obowiązku mówi art. 133 §1 – „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje także zakres świadczeń, który według art. 135 §1 zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka i zarobkowych a także majątkowych możliwości osoby zobowiązanej do ich wypłacania.

Natomiast art. 138 k.r.o. mówi, że: „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”. Przepis ten jest podstawą do podwyższenia, obniżenia lub wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Z jakich powodów można starać się o podwyższenie alimentów?

W przypadku pozwu o podwyższenie alimentów zawsze należy zwrócić uwagę na możliwości zarobkowe i majątkowe obu stron sporu. Są one głównym warunkiem podwyższenia alimentów. Taką przesłanką jest również zmiana zakresu uzasadnionych potrzeb uprawnionego do alimentów. Dlatego też o podwyższenie alimentów można starać się gdy:

 1. Zobowiązany zmieni pracę na lepiej płatną,
 2. Zobowiązany otrzyma spadek lub darowiznę,
 3. Zobowiązany zakończy długotrwałą i kosztowną rehabilitację,
 4. Nastąpi zwiększenie uzasadnionych potrzeb dziecka, takich jak:
 • w przypadku kosztów związanych z pójściem do szkoły,
 • rozwijanie pasji i zainteresowań,
 • pobieranie dodatkowych lekcji,
 • gra na instrumencie,
 • potrzeby kulturalne i społeczne,
 • długotrwała choroba uprawnionego do pobierania alimentów,
 • pogorszenie stanu zdrowia dziecka,
 • konieczność rehabilitacji,
 • konieczność zapewnienia opieki.
 1. Sytuacja drugiego rodzica – np. utrata pracy, wzrost czynszu i kosztów związanych z utrzymaniem domu.

Gdzie złożyć pozew o podwyższenie alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów możesz złoży w sądzi rejonowym właściwym dla Twojego i dziecka zamieszkania, w wydziale rodzinnym. Według przepisów powództwo można wytoczyć właśnie według miejsca zamieszkania uprawnionego do pobierania alimentów. Mówi o tym art. 32 Kodeksu Prawa Cywilnego. Od złożonego pozwu nie pobiera się opłaty. W pozwie należy umieścić informację o wysokości alimentów, jakie chcemy otrzymać. Wartość przedmiotu sporu obliczymy mnożąc przez 12 miesięcy różnicę miesięcznej wysokości alimentów o które wnosimy, a dotychczasowych alimentów, które pobieraliśmy.

Jak napisać pozew?

Zastanawiasz się jakie informacje powinny znaleźć się w pozwie o alimenty. Najważniejsze elementy pozwu o podwyższenie alimentów to:

 • Oznaczenie sądu i wydziału, do którego składamy wniosek,
 • Strony (dziecko jest powodem) ze wskazanym adresem zamieszkania,
 • Wartość przedmiotu sporu,
 • Określenie jakich alimentów żądamy (tzw. określenie żądania pozwu),
 • Wnioski,
 • Uzasadnienie (uzasadniamy żądania i nasze wnioski).

Jak bronić się przed podwyższeniem alimentów?

Jeśli jesteś osobą zobowiązaną do uiszczania alimentów na rzecz dziecka i uważasz, że żądania drugiej strony są zupełnie nieuzasadnione możesz się też bronić. Jak możesz uniknąć podwyższenia alimentów?

 • Możesz wykazać, że fakty na której powołuje się powód nie są prawdziwe, albo są nieistotne,
 • Skorzystaj z argumentów dotyczących obniżenia alimentów (są takie same, jak w sprawie o ich podwyższenie dla osoby ubiegającej się o ich podwyższenie),
 • Jeśli Twoja sytuacja materialna i finansowa się pogorszyła pokreśl to odpowiadając na pozew,
 • Ważnym argumentem może być też: pogorszenie Twojego stanu zdrowia, problemy w pracy – np. jej utrata i trudność w znalezieniu nowej,
 • Urodzenie dziecka w kolejnym związku – teoretycznie nie można umniejszać potrzeb starszego dziecka po pojawieniu się nowych dzieci, w nowym związku, ale w praktyce sądy biorą pod uwagę głównie potrzeby drugiego dziecka.
Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ