00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Czym jest opieka naprzemienna?  

Kancelaria Sprawy Rodzinne Lucyna Szabelska

Opieka naprzemienna- czy występuje w polskim prawie? Pojęcie to nie występuje wprost w polskim prawie, jest jednak możliwe stosowanie pieczy naprzemiennej nad dzieckiem. Brak jasnej regulacji nie wyklucza możliwości stosowania opieki naprzemiennej.

Piecza naprzemienna- podstawy prawne do stosowania

W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wprowadzono w 2015 roku zmiany, które pośrednio o tym traktują. Art. 58 § 1a po nowelizacji stanowi, że: Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. Fragment ten mówi o tym, że rodzice mogą wspólnie decydować o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, co właśnie może być traktowane jako porozumienie rodziców dotyczące naprzemiennej opieki nad dzieckiem.

Innym aktem prawnym, w którym doszukać się można, opisu opieki naprzemiennej jest Kodeks postępowania cywilnego, art. Art. 756². § 1. Uwzględniając wniosek o zabezpieczenie przez uregulowanie: (…) 3) sposobu roztoczenia pieczy nad małoletnim dzieckiem w ten sposób, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach – sąd, na wniosek uprawnionego, może w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia zagrozić obowiązanemu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego na wypadek naruszenia obowiązków określonych w tym postanowieniu.

Kodeks postępowania cywilnego dopuszcza więc, że dziecko będzie mieszkać w powtarzających się okresach z każdym z rodziców.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

 

Opieka naprzemienna w praktyce

O sprawowaniu opieki nad dzieckiem w pierwszej kolejności powinni decydować rodzice (także o opiece naprzemiennej), zawierając odpowiednie porozumienie. W przypadku braku porozumienia sąd może podjąć decyzję dotyczącą sposobu ustalenia opieki nad dzieckiem, ale nie będzie decydował o pieczy naprzemiennej. Oznacza to, że warunkiem pieczy naprzemiennej jest porozumienie między rodzicami (w przypadku rozwodu bywa to często trudne do osiągnięcia). Przy sądowym potwierdzeniu wypracowanej przez rodziców pieczy naprzemiennej często niezbędne jest wysłuchanie opinii dziecka (jeśli jest w wieku, który umożliwia mu rozeznanie co do skutków okresowego mieszkania z każdym z rodziców). Ponadto, żeby piecza naprzemienna nie niosła za sobą negatywnych skutków dla dziecka, to rodzice powinni zamieszkiwać blisko siebie (dziecko nie może być narażone regularnie na trudy dalekich podróży, nie powinno mieć utrudnionego dojazdu do szkoły). Każdy z rodziców powinien także zadbać o odpowiedni komfort dziecka (pokój, łóżko, biurko, miejsce na rzeczy osobiste).

Opieka naprzemienna- orzecznictwo sądów

Sprawowanie opieki nad dzieckiem, pomimo pełni praw rodzicielskich obojga rodziców najczęściej powierzane jest matce. Jednak coraz częściej ojcowie są świadomi przysługujących im praw, chcą czynnie angażować się w wychowanie dzieci. System opieki naprzemiennej jest rozwiązaniem bardzo korzystnym, pamiętajmy, że wymaga zgody i porozumienia małżonków.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ