Warszawa ul. Poznańska 38/5
664 – 465 - 607
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Ustalenie ojcostwa

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Ustalenie ojcostwa Prawnik Warszawa

 

Władza rodzicielska powstaje w momencie narodzin dziecka i trwa aż do uzyskania przez nie pełnoletności. W sytuacji, gdy rodzice decydują się na rozwód, obie strony zwykle zacięcie walczą o prawa rodzicielskie, ale w tym wypadku rolą adwokata lub radcy prawnego jest nie tylko zabezpieczenie interesów klienta, ale także dobro dziecka.

Postępowaniu o ustalenie władzy rodzicielskiej mogą towarzyszyć następujące roszczenia (złożone w jednym bądź dwóch pismach, jednak można później połączyć sprawy do wspólnego rozpoznania):

  • Żądanie alimentów na rzecz małoletnich dzieci lub współmałżonka – obowiązkiem rodziców jest zabezpieczenie dobra materialnego dziecka. Jeśli któraś ze stron się z niego nie wywiązuje, można złożyć przeciw niej pozew o alimenty, a następnie egzekwować zasądzone kwoty w drodze postępowania przed komornikiem.
  • Żądanie o zaprzeczenie ojcostwa – jeśli mąż matki dziecka zaprzecza, że jest ojcem dziecka, może złożyć przeciw Niej pozew w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka. Po przekroczeniu tego terminu zaprzeczenie ojcostwa jest możliwe tylko jeżeli wytoczy je prokurator.
  • Ustalenie częstotliwości kontaktów z dzieckiem – każde z rodziców ma prawo do kontaktu z dzieckiem bez względu na to czy są małżeństwem, czy nie. Dziecko ma prawo do mamy i taty. Dotyczy to także rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej. Częstotliwość kontaktów powinna być określona w planie wychowawczym załączonym do pozwu rozwodowego.

Ustalenie ojcostwa

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w prawie polskim panuje zasada, iż
jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

Gdy matka dziecka zawrze kolejny związek małżeński nawet wtedy gdy dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia poprzedniego małżeństwa stosuje się domniemanie, że dziecko pochodzi od drugiego męża. Wyjątkiem jest zastosowanie metody IN VITRO, na którą wyraził zgodę poprzedni mąż matki.

Powyższe domniemania mogą zostać obalone jedynie na drodze sądowej na skutek złożenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Bywają jednak sytuacje, w których powyższe domniemanie nie znajduje zastosowania. Wtedy też należy ustalić ojcostwo. Dokonać tego można w dwojaki sposób. Pierwszy z nich to uznanie ojcostwa a drugi to droga sądowa.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

Z reguły uznanie dziecka następuje przed kierownikiem USC. Może nastąpić również przed sądem opiekuńczym oraz  za granicą przed konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania jego funkcji. Polega na złożeniu oświadczenia  przez mężczyznę, od którego dziecko pochodzi, że jest ojcem dziecka. Do ważności tego oświadczenia niezbędne jest potwierdzenie ze strony matki dziecka złożone jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez mężczyznę, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Zawsze w takich sytuacjach kierownik USC wyjaśnia podstawowe kwestie prawne, w tym dotyczące nazwiska dziecka oraz różnicy pomiędzy uznaniem ojcostwa a adopcją. Kierownik może odmówić przyjęcia oświadczenia o uznaniu dziecka tylko w dwóch przypadkach: kiedy uzna to za niedopuszczalne oraz kiedy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka. Warto dodać, że można uznać dziecko poczęte a jeszcze nie urodzone. Nie można uznać ojcostwa po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności.

Postępowanie sądowe zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym może zostać wszczęte
przez dziecko, jego matkę oraz domniemanego ojca dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

W wielu sprawach rodzinnych, w tym dotyczących ustalenia, zaprzeczenia ojcostwa oraz ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa powództwo może wytoczyć prokurator, który pod uwagę bierze dobro dziecka oraz konieczność ochrony interesu społecznego.

Warto jednak wskazać za Sądem Najwyższym, który w wyroku z dnia 19 kwietnia 1978 r. stwierdził, iż uznanie dziecka bądź ustalenie ojcostwa na mocy orzeczenia sądu, może nastąpić tylko wtedy, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki.

Wtedy koniecznym jest obalenie domniemania, iż ojcem dziecka jest mąż matki inaczej zwane zaprzeczenie ojcostwa. Może to zrobić matka albo jej mąż uznany za ojca dziecka. Interesującym jest fakt, że dziecko, którego sprawa dotyczy kiedy ukończy 18 lat może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa.

Idąc za postępem techniki ustawodawca wprowadził do polskiego prawa rodzinnego regulacje dotyczące IN VITRO, gdzie brak jest uprawnienia do żądania zaprzeczenia ojcostwa, jeżeli dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą mąż matki wyraził zgodę. Jest to wysoce istotne dla zapewnia stabilności sytuacji dziecka poczętego w tenże sposób.

Pozew należy wnieść do Sądu Rejonowego.

Opłata za wniesienie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa wynosi 200 złotych, jednak należy liczyć się również z możliwością wystąpienia innych kosztów, np. sądowego testu DNA.

Postępowanie dowodowe w takich sprawach może obejmować szereg środków dowodowych, w tym przesłuchania świadków, przesłuchanie stron, dowód z dokumentów i opinii biegłych. Dopuszczane są grupowe badania krwi, badania DNA, badania antropologiczne, taśmy dźwiękowe, zapisy utrwalające obrazy, fotokopie, płyty itp. Koniecznym mogą okazać się dowody, które wykażą brak fizycznej możliwości zapłodnienia w okresie, na który przypada poczęcie, albo wyliczenie daty obcowania mężczyzny i matki dziecka w porównaniu z etapem rozwoju dziecka.