00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zawierania przez Lucynę Szabelską prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Lucyna Szabelska z siedzibą w Warszawie (00-689) przy ulicy Poznańska , NIP: 825-20-91-704, REGON 364874560 , nr tel. 664 465 607, adres @:kontakt@kancelariaszabelska.pl, zwaną dalej „Kancelarią”, umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: https://kancelariasprawyrodzinne.pl/, zwaną dalej „Umową” lub „Poradą prawną on-line”.
 2. Kancelaria świadczy usługi prawne drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.) za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: https://kancelariasprawyrodzinne.pl/
 3. Porady prawne udzielane są przez radcę prawnego Lucynę Szabelską wpisaną na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie  pod numerem  LB 2187 oraz prowadzącą Kancelarię.
 4. Usługa „porady prawne on-line” skierowane są do każdej osoby fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną, tzw. ułomne osoby prawne, zwani dalej „Klientami”.
 5. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i do przestrzegania jego postanowień od chwili rozpoczęcia korzystania z usług Kancelarii.

 

 • 2

Przedmiot oraz sposób świadczenia usług

 1. Za pośrednictwem strony internetowej https://kancelariasprawyrodzinne.pl/  lub adresu e-mail: kontakt@kancelariaszabelska.pl  Klient może uzyskać pomoc prawną, która polega w szczególności na:
  1. udzieleniu porady prawnej;
  2. przygotowaniu opinii prawnej;
  3. przygotowaniu pisma procesowego;
  4. przygotowaniu umowy, regulaminu, statutu; itp.,

zwane dalej „Usługami”.

 1. Usługi świadczone są odpłatnie za wynagrodzeniem podanym przez Kancelarię w odpowiedzi na zapytanie przesłane przez formularz kontaktowy lub na adres mailowy Kancelarii: kontakt@kancelariaszabelska.pl
 2. Wynagrodzenie jest podawane w złotych polskich z uwzględnieniem podatku VAT w obowiązującej stawce (aktualnie 23%).
 3. Faktura VAT wystawiana jest wyłącznie na żądanie Klienta.

 

 • 3
 1. Świadczenie Usług przez Kancelarię odbywa się w następujący sposób:
  1. w celu skorzystania z Usług Klient składa na udostępnionym przez Kancelarię formularzu  lub bezpośrednio na adres e-mail: kontakt@kancelariaszabelska.pl  zapytanie opisując w sposób precyzyjny i wyczerpujący stan faktyczny,
  2. po otrzymaniu zapytania, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt), Kancelaria prześle na podany przez Klienta adres e-mail przewidywaną wysokość wynagrodzenia Kancelarii i czas potrzebny do udzielenia odpowiedzi oraz numer rachunku bankowego należącego do Kancelarii, na który należy wpłacić należne wynagrodzenie albo poinformuje Klienta, że nie podejmie się wykonania usługi,
  3. w przypadku przyjęcia warunków zawarcia umowy przez Klienta, powinien on przelać wynagrodzenie za Usługę na rachunek bankowy Kancelarii;
  4. po otrzymaniu uzgodnionego wynagrodzenia Kancelaria przystąpi do wykonania Usługi w umówionym terminie.
 2. Umowę o świadczenie usług prawnych drogą elektroniczną uważa się za zawartą z chwilą uznania rachunku bankowego Kancelarii w wysokości odpowiadającej kwocie wskazanej w wycenie.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas wykonania usługi Porady prawnej on- line.
 4. Po upływie 7 dni od dnia poinformowania Klienta o przewidywanej wysokości wynagrodzenia i czasie potrzebnym do udzielenia odpowiedzi Kancelaria przestaje być związana złożoną ofertą.
 5. Kancelaria w każdym czasie może zwrócić się do Klienta o udzielenie dodatkowych informacji lub przesłanie dodatkowych dokumentów.
 6. Klient jest zobowiązany do udzielenia Kancelarii dodatkowych informacji lub przesłania dodatkowych dokumentów.
 7. Termin wykonana usługi ulega wstrzymania do czasu udzielenia Kancelarii dodatkowych informacji lub przesłania dodatkowych dokumentów.
 8. Kancelaria zastrzega, że czas wykonania usługi ulegnie zmianie, jeżeli na skutek udzielenia przez Klienta dodatkowych informacji lub przesłania dodatkowych dokumentów albo z innych przyczyn okaże się, że sprawa jest szczególnie zawiła lub że wymaga szczególnego nakładu pracy.
 9. Korespondencja pomiędzy Kancelarią a Klientem odbywać się będzie za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta w formularzu kontaktowym.
 10. Kancelaria udziela odpowiedzi w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Klienta i nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne lub niejasne przedstawienie stanu faktycznego przez Klienta.

 

 • 4

Prawa i obowiązki stron oraz ich odpowiedzialność

 1. Każda ze stron umowy może rozwiązać zawartą umowę, w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem praw nabytych przez drugą stronę, w szczególności z prawem zatrzymania części wynagrodzenia za już wykonaną usługę.
 2. Kancelaria ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj.:
  1. Klient nie udzieli Kancelarii informacji niezbędnych do wykonania Usługi lub nie prześle dokumentów, które są niezbędne do wykonania tej Usługi;
  2. w celu prawidłowego wykonania usługi okaże się niezbędny osobisty kontakt z Kancelarią, a nie będzie on możliwy;
  3. zachodzą okoliczności wskazane w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego stanowiącym Załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z 22 listopada 2014 r.
 3. Klient ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Kancelaria nie zrealizuje Zamówienia w umówionym terminie. W tym przypadku Klientowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonego wynagrodzenia.
 4. Kancelaria zobowiązuje się wykonać Usługę rzetelnie, z należytą starannością oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
 5. W przypadku zastrzeżeń co do jakości wykonanej usługi, Klient może zgłosić reklamacje w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi w formie wiadomości e-mail. Kancelaria poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku uznania słuszności reklamacji Kancelaria ponownie udzieli odpowiedzi na pytanie Klienta bez pobierania dodatkowego wynagrodzenia.
 6. Zgodnie z art. 3 ust. 3-5 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1870) wszelkie informacje uzyskane w związku z udzielaniem pomocy prawnej przez radcę prawnego objęte są tajemnicą zawodową. Radca prawny nie może być zwolniony od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.
 7. Klient, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) – osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 8. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Kancelarię o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres korespondencyjny ul. Poznańska 38/5, 00 – 689 Warszawa lub na adres mailowy: kontakt@kancelariaszabelska.pl
 9. Klient może skorzystać z wzoru odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 10. W celu zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczające jest, aby Klient będący konsumentem przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 11. W przypadku, gdy Klient jest konsumentem termin wykonania usługi rozpoczyna bieg od upływu terminu, o którym mowa w ust. 7. Klient może żądać, za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie usługi Porady prawnej on- line przed upływem wskazanego terminu, jednakże w sytuacji tej prawo do odstąpienia od Umowy mu nie przysługuje.

 

 • 5

Polityka prywatności

 1. W celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do Kancelarii zapytanie zachodzi konieczność podania danych osobowych, takich jak m.in.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
 2. W chwili akceptacji Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Kancelarię w celu wykonania Usługi.
 3. Dane osobowe będą gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”).
 4. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Lucyna Szabelska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Kancelarią Radcy Prawnego Lucyna Szabelska z siedzibą w Warszawie (00-689), przy ulicy Poznańskiej 38/5 , NIP: 825-20-91-704, nr tel. 664-465-607, adres @: kontakt@kancelariaszabelska.pl
 5. Administrator będzie przetwarzać  dane osobowe:
  1. w celu realizacji zawartej umowy dotyczącej wykonania usługi prawnej (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  2. w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wystawianie oraz przechowywanie faktur bądź innych dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych osobowych Klienta istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Klienta, praw i wolności lub dane te będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. W celu wykonania prawa do sprzeciwu, należy skontaktować się z Administratorem Danych i złożyć stosowny wniosek.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz do czasu upływu przedawnienia roszczenia lub zatarcia skazania, jak również przez czas, w którym odrębne przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują Administratorowi przechowywać dane.
 9. Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. urzędom, sądom powszechnym oraz administracyjnym, kancelariom komorniczym, kancelariom notarialnym, itp. Do danych mogą też mieć dostęp pracownicy oraz współpracownicy Administratora, jak również podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, np. biura księgowe, przedsiębiorstwa prawnicze, programistyczne, itp. Administrator nie zamierza przekazywać zebranych danych do państwa trzeciego, jak również organizacji międzynarodowych.
 10. Zgodnie z RODO Klientowi przysługuje prawo do:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo przenoszenia danych;
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkować może odmową realizacji usługi.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Strona internetowa Kancelarii wykorzystuje informacje zarejestrowane za pośrednictwem plików „cookies” i innych tego typu technologii w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb korzystających z witryny oraz w celach statystycznych. W przypadku wyrażenia zgody na używanie plików „cookies” będą one zapisane w przeglądarce Klienta. Istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących zapisywania plików „cookies”. Można także całkowicie wyłączyć pliki „cookies” na niniejszej witrynie korzystając z opcji przeglądarki internetowej.

 

 • 6

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności:
  1. ustawa z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.),
  2. ustawa z 10 maja 2018r. o ochroniedanych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),
  3. ustawa z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.),
  4. ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1870),
  5. Kodeks Etyki Radcy Prawnego stanowiący Załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z 22 listopada 2014 r.
 2. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. W momencie akceptacji Regulaminu Klient jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej w dniu wysłania zapytania. Późniejsze zmiany Regulaminu nie będą mieć zastosowania do umowy już zawartej.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kancelarii.
 4. Regulamin wchodzi w życie 25 maja 2018 roku.

                

 

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ