Warszawa ul. Poznańska 38/5
664 – 465 - 607
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Rozwód

Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach o Rozwód.

Prawnik ROZWÓD WARSZAWA

Sprawy o rozwód to jedne z najczęstszych rozpraw, z jakimi styka się adwokat i radca prawny, specjalizujący się w prawie rodzinnym. Towarzyszy im zwykle stres, niepokój i ogromne nerwy wśród Stron i świadków. Rolą profesjonalnego prawnika jest więc nie tylko specjalistyczne wsparcie, ale także studzenie emocji.

Sprawy rozwodowe są traktowane jako szczególne w procesie cywilnym. W jednym postępowaniu Sąd rozstrzyga o małżeństwie a także o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.  Zwykle jednak kwestie związane z podziałem majątku budzą wiele problemów i są rozpatrywane w oddzielnych postępowaniach. Zaleca się wręcz, aby podział majątku przenieść do oddzielnego postępowania które niestety często toczy się latami a zakończyć rozwód sprawnie i szybko by móc zacząć nowe życie.

ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA PRZEZ ROZWÓD

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód obwarowane jest ściśle określonymi przesłankami. Zgodnie z art. 56 § 1 KRiO sąd orzeknie rozwód jeżeli  między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. (§2) Sąd oddali żądanie jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. (§3)Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Wszystkie wymienione wyżej przesłanki rozwodu oderwane są od roszczeń majątkowych, takich jak eksmisja współmałżonka, podział majątku wspólnego czy też alimenty. Roszczenia te stanowią następstwo rozwiązania małżeństwa. W przypadku rozwodu ustawodawca w sposób wyczerpujący uregulował tzw. negatywne przesłanki rozwodu, odwołując się m.in. do zasad współżycia społecznego.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

Wątpliwości pojawiają się w interpretacji użytego w przepisie określenia trwały i zupełny rozkład małżeństwa. Rozkład ma charakter zupełny, jeżeli ustały więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze małżonków. Istnienie chociażby jednej z więzi, np. gospodarczej, sprawia, że nie można mówić o istnieniu podstawy orzeczenia rozwodu. Podobnie istnienie więzi fizycznej, mimo braku więzi duchowej i gospodarczej, świadczy o tym, że rozkład pożycia nie ma charakteru zupełnego, a powództwo rozwodowe powinno zostać oddalone (por. orzeczenie SN z 5.01.1952 r., C 431/51, NP 1953/5, s. 81; orzeczenie SN z 6.10.1951 r., C 188/51, OSN 1952/3, poz. 72). Przykładem obrazującym te zależności jest chociażby okoliczność, iż małżeństwo nie mieszka ze sobą, nie opłaca wspólnie rachunków ale widują się często, a nawet dochodzi pomiędzy nimi do intymnych sytuacji. W takim wypadku sąd będzie miał poważne wątpliwości, czy ustała pomiędzy nimi więź emocjonalna.

Zgodnie z zasadą trwałości małżeństwa wszelkie takie  wątpliwości powinny być rozstrzygane „na korzyść małżeństwa” (in favorem matrimonii).

Małżeństwo może zostać rozwiązane z orzeczeniem winy jednego bądź obojga małżonków. Sąd może również orzec rozwód bez rozstrzygania o winie. Co rodzi poważne konsekwencje prawne. Jednym z nich jest chociażby obowiązek alimentacyjny małżonka winnego wobec niewinnego w sytuacji nawet wtedy, gdy ten nie znajduje się w niedostatku. Będzie on trwał do czasu zawarcia przez uprawnionego małżonka nowego związku małżeńskiego.

A co w sytuacji, gdy oboje małżonkowie zostaną uznani za winnych rozpadu ich małżeństwa? Ten z nich, który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka środków na utrzymanie. Ich wysokość zależeć będzie od dwóch przesłanek, tj. usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Sąd będzie rozpatrywał łącznie te przesłanki.

Sądem właściwym dla spraw rozwodowych jest Sąd Okręgowy orzekający w trzyosobowym składzie.

Opłata sądowa wynosi 600 zł.

ROZWÓD DOWODY

W kwestii dowodów jakie są konieczne do postępowania rozwodowego odpis aktu małżeństwa i przesłuchanie stron. W zależności od stopnia skomplikowania postępowania, w tym  winy warto zgłosić dowód ze świadków, którzy potwierdzą naszą wersję. W tym postępowaniu uwzględniony może zostać każdy dowód, w tym również nagrania rozmów oraz wydruki z wiadomości elektronicznych. Gdy żądamy więcej niż orzeczenia rozwodu musimy przedstawić dowody na potwierdzenie zasadności każdego z żądań.  Dla przykładu, gdy żądamy alimentów na nasze dziecko zasadnym wydaje się okazanie sądowi ile kosztuje utrzymanie małoletniego, na jakim poziomie żyło dziecko w pełnej rodzinie a jak zmieni się jego życie po rozstaniu rodziców. Jak powinny rozkładać się koszty opłat za szkołę, przedszkole lub zajęcia dodatkowe. Ważnym aspektem jest również jakie zarobki może osiągać zobowiązany do alimentów rodzic. Sąd będzie brał pod uwagę jego obecną sytuację majątkową, ale podkreśla się, iż istotnymi są również prognozy dochodów jakie może on osiągnąć. Oznacza to, że sąd będzie wnikliwie badał okoliczność, iż osoba z wyższym wykształceniu i wysokich kwalifikacjach zarabia minimalną kwotę wynagrodzenia za pracę lub pozostaje bez pracy. Może zostać to poczytane za celowe. Małżeństwo może zostać rozwiązane z orzeczeniem winy jednego bądź obojga małżonków. Sąd może również orzec rozwód bez rozstrzygania o winie. Co rodzi poważne konsekwencje prawne.

PRAWNIK ROZWÓD WARSZAWA

Służę pomocą w następujących sprawach:

  • Rozwód bez orzekania o winie
    Jeśli strony są w stanie się porozumieć, najlepszym i najtańszym rozwiązaniem będzie rozwód bez orzekania o winie. Takie postępowanie może się skończyć na jednej bądź dwóch rozprawach.
  • Rozwód z orzeczeniem o winie
    Gdy do rozpadu małżeństwa przyczynia się jedna ze stron (zdrada, alkoholizm, narkomania, stosowanie jakiejkolwiek formy przemocy), droga najczęściej nie kończy na polubownym rozwiązaniu sprawy i składa się do sądu powództwo o rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie. Postępowanie jest wówczas dłuższe, ale jeśli sprawa będzie wygrana, koszty procesu ponosi wyłącznie przegrana strona.
  • Rozwód z eksmisją
    Eksmisja jest możliwa, gdy jeden z małżonków stanowi zagrożenie dla zdrowia i spokoju drugiej ze stron. Tego typu postępowania nigdy nie są łatwe. Naganne zachowanie jednego z współmałżonków musi być poparte solidnymi dowodami np. w postaci dokumentów lub dowodami osobowymi w postaci zeznań świadków. Pomocne mogą być odpisy wyroków sądowych w sprawach karnych, zaświadczenia o leczeniu odwykowym, niebieska karta. Eksmisja jest możliwa tylko w sytuacji, gdy zajmowana nieruchomość jest własnością lub współwłasnością Strony Pozywającej.

Zajmuję się również ustaleniem częstotliwości kontaktów z dziećmi i wysokości alimentów. Zawsze staram się możliwie szybko, bezstresowo i najmniejszym kosztem zakończyć sprawę. Jeśli znalazłaś/eś się w tej niełatwej sytuacji, zachęcam do kontaktu. Wspólnie łatwiej będzie nam wyjść z niej obronną ręką.