00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Odpowiedź na pozew rozwodowy – o czym należy pamiętać pisząc?

Formalności

Otrzymaliśmy pozew rozwodowy. Co zrobić w takiej sytuacji? Podstawową kwestią jest złożenie odpowiedzi na pozew, choć nie zawsze musimy tego dokonywać. W niniejszym artykule podpowiadamy, jak zabrać się za napisanie poprawnej odpowiedzi oraz jakich terminów dotrzymać.

Odpowiedź na pozew o rozwód – formalności

Jako strona pozwana po otrzymaniu pozwu rozwodowego możemy – nie musimy! – wnieść odpowiedź na pozew. Jest to nasz obowiązek, jeśli zażądał tego od nas przewodniczący składu sędziowskiego. W innych przypadkach obronę podjąć możemy dopiero na sali rozpraw.

Kiedy złożyć odpowiedź na pozew rozwodowy?

Jak w przypadku każdego pisma procesowego, obowiązują nas pewne terminy.

  • Na złożenie odpowiedzi na pozew mamy 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. 
  • Należy zwrócić uwagę na fakt, że termin ten ustalany jest na podstawie dni kalendarzowych, nie roboczych – jakiekolwiek święta państwowe nie wydłużają biegu terminu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy święto takie przypada na ostatni dzień terminu.
  • W przypadku przekroczenia terminu, odpowiedź na pozew rozwodowy ulega zwróceniu do adresata. W takim przypadku nie jest ona traktowana jako złożona do sądu i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Sąd pomija bowiem spóźnione dowody i pisma, chyba, że udowodnimy, iż opóźnienie to nie było naszą winą

Co powinna zawierać odpowiedź na pozew rozwodowy?

Aby sąd w ogóle mógł odnieść się do naszej odpowiedzi, musi ona spełniać warunki pisma procesowego. Oznacza to, że musi zawierać:

  • Oznaczenie sądu oraz sygnaturę akt sprawy
  • Oznaczenie (imię i nazwisko) obu stron rozprawy
  • Odpowiednie oznaczenie tytułu – czyli po prostu “Odpowiedź na pozew rozwodowy”
  • Treść właściwą, czyli osnowę wniosku. W tej części pisma odnosimy się do pozwu rozwodowego, przedstawiamy swoje stanowisko, uzupełnione, rzecz jasna, potwierdzającymi je dowodami.
  • Własnoręczny podpis
  • Listę załączników

Odpowiedź na pozew składamy zawsze w dwóch egzemplarzach (jeden jest dla sądu, drugi dla przeciwnika procesowego, czyli powoda) do Sądu Okręgowego, z którego otrzymaliśmy pozew,

Pismo złożyć możemy w biurze podawczym Sądu, lub nadać listem poleconym w placówce pocztowej. W takim przypadku za datę wpływu pisma do sądu zostanie uznana data nadania go na poczcie.

Co powinno znaleźć się w treści odpowiedzi na pozew?

Pisząc odpowiedź na pozew rozwodowy, powinniśmy w sposób zwięzły i konkretny odnieść się do stanowiska strony przeciwnej. Możemy przedstawić nasze stanowisko zarówno co do pozwu jako takiego, jak i konkretnych, pojedynczych dowodów. Na potwierdzenie wszystkich naszych twierdzeń również musimy dostarczyć odpowiednie dowody.

Odpowiedź na pozew rozwodowy powinna zawierać nasze konkretne stanowisko w danej sprawie. Możemy, rzecz jasna, zgodzić się z żądaniami powoda. Możemy jednak również podjąć obronę – zgodzić się na rozwód, ale na naszych warunkach (np. z orzeczeniem winy drugiej strony), odmówić rozwodu (z podaniem konkretnych przyczyn), możemy również zażądać stwierdzenia separacji.

Osobną kwestią, do której warto się odnieść w odpowiedzi na pozew rozwodowy są roszczenia majątkowe. Jeśli w treści pozwu pojawiło się  roszczenie alimentacyjne – należy odnieść się do kwoty żądanej przez powoda. Określić również musimy nasze stanowisko względem dalszego  zajmowania wspólnego majątku – takiego jak samochód czy mieszkanie. Wreszcie – odnieść się musimy do kwestii kosztów sądowych. Czy zgadzamy się na poniesienie części kosztów, czy – w przypadku naszej wygranej – całość ponieść musi przeciwnik procesowy?
Wreszcie, poruszyć powinniśmy kwestie wychowania dzieci, jeśli je, rzecz jasna, posiadamy. Określmy, kto naszym zdaniem i na jakich warunkach ma sprawować opiekę nad małoletnimi. Jeśli występujemy o ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiej strony – z jakich względów i na jakich zasadach?

Jeśli terminowo złożyliśmy poprawny wniosek, sąd weźmie pod uwagę przedstawione przez nas stanowisko podczas rozprawy. Nie oznacza to jednak, że nie zostaniemy wezwani na rozprawę rozwodową – naszym obowiązkiem nadal jest stawienie się i potwierdzenie przedstawionych w piśmie twierdzeń.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ