Warszawa ul. Poznańska 38/5
664 – 465 - 607
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny ciąży na rodzicach wobec dziecka, które nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać. Jeśli bowiem dziecko jest jeszcze niepełnoletnie to świadczenie alimentacyjne ma charakter bezwzględny.

Alimenty Prawnik Warszawa

Alimenty- tj. koszty utrzymania i wychowania

a) na rzecz dziecka – są niezależne od władzy rodzicielskiej, główne przesłanki to możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej oraz potrzeby osoby uprawnionej;

b) na rzecz małżonka – w zależności od orzeczenia odnośnie winy w wyroku rozwodowym przesłankami są niedostatek bądź usprawiedliwione potrzeby;

Alimenty –  (z łac. alimentum, pokarm, od alere, karmić, żywić) tj. koszty utrzymania i wychowania. Mogą być świadczone na rzecz dziecka oraz małżonka.

Alimenty na rzecz dziecka zasądzane są znacznie częściej. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym wysokość alimentów zależna jest od:

1) usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego;

2) zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Oznacza to, że osoba wnosząca o zasądzenie alimentów będzie musiała wykazać jakie są wydatki na utrzymanie dziecka. Chodzi tu o koszt jedzenia, odzieży, zabawek, kosmetyków. W zestawieniu warto wskazać również koszt mieszkania oraz mediów jakie rodzic opłaca mieszkając z dzieckiem. Jeżeli dziecko uczęszcza do prywatnej szkoły lub korzysta z zajęć pozaszkolnych to wszelkie opłaty z tym związane również wchodzą w zakres uzasadnionych wydatków. Zdarzają się przypadki, iż rodzic zobowiązany odmawia chociażby częściowego finansowania zakupu komputera argumentując to tym, iż jest to zbytek lub wymysł dziecka. W obecnych czasach, zgodnie z przyjętą przez Sąd Najwyższy linią orzeczniczą komputer stanowi normalne narzędzie pracy i rozrywki dla dziecka. Nie można ograniczać rozwoju dziecka w stosunku do jego rówieśników, którzy mają zapewniony dostęp do Internetu i zawartej w nim wiedzy.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

Należy wskazać, iż w Polsce panuje zasada, że poziom życia dziecka po rozstaniu rodziców nie powinien odbiegać od tego,  jakie  miało w pełnej rodzinie. Również nieakceptowalna jest znaczna różnica pomiędzy poziomem życia rodzica zobowiązanego. Rodzic, który nie sprawuje stałej opieki nad dzieckiem a ma wysoki komfort życia, powinien zapewnić dziecku zbliżony do swojego poziom życia. Może mieć to odzwierciedlenie w wysokości alimentów lub  w czynnym udziale tego rodzica w życiu dziecka.

Mając powyższe na uwadze do pozwu o zasądzenie lub podwyższenie alimentów warto załączyć wszelkie rachunki, imienne faktury oraz wykazane wydatki, które składają się na koszt utrzymania dziecka.

Z drugiej strony wysokość alimentów zależy od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Oznacza to, iż sąd oprócz uzasadnionych wydatków dziecka będzie brał również pod uwagę sytuację finansową rodzica zobowiązanego. Z tej perspektywy ważne są dochody jakie on osiąga, stan zdrowia, wykształcenie, warunki mieszkaniowe istnienie drugiej rodziny. Jeżeli sąd uzna, że zobowiązany ukrywa swoje realne dochody będzie mógł orzec na podstawie innych dowodów.

Wyrok w sprawie alimentów można zmienić poprzez wniesienie powództwa o podwyższenie, obniżenie lub zniesienie obowiązku alimentacyjnego. Zmiana jest możliwa jeżeli zmieniły się okoliczności towarzyszące poprzedniemu wyrokowi.

Kolejnym rodzajem alimentów są alimenty na rzecz małżonka. Może domagać się ich małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku. Przesłankami warunkującymi uzyskanie alimentów są już wyżej opisane usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Sytuacja zmienia się gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Dlatego tak ważna jest kwestia winy w wyroku rozwodowym. Małżonkowie już na etapie rozwodu powinni mieć na uwadze, że wyrok ten rodzi nieodwołalne konsekwencje w zakresie alimentacji między byłymi małżonkami.  Obowiązek alimentacyjny wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Zasądzenia alimentów można dochodzić już na etapie postępowania rozwodowego, co nie wyklucza złożenia do sądu określonego powództwa także po orzeczeniu i uprawomocnieniu rozwodu. Warunkiem zmiany wysokości alimentów jest zmiana stosunków dotycząca zarobków, zdrowia lub innych okoliczności.

Sądem właściwym do wniesienia pozwu o alimenty jest sąd rejonowy w składzie jednoosobowym.

Opłatę od pozwu o obniżenie lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego wnosi się w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.