Warszawa ul. Poznańska 38/5
664 – 465 - 607
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Podział majątku

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Podział majątku Prawnik Warszawa.

Decyzja o rozwodzie niesie za sobą konieczność podziału majątku wspólnego małżonków. Niestety w praktyce bywa tak, iż nawet gdy strony dojdą do porozumienia w kwestii rozwodu, opieki nad dziećmi czy alimentów to nie są zgodni w kwestii majątkowej. Czasem walka trwa o najmniejszy przedmiot zgromadzony w trakcie małżeństwa.

Podział majątku jest postępowaniem skomplikowanym. Szczególnie, gdy jest sporne. Zależy to również od składu majątku wspólnego, odseparowania majątku osobistego od majątku wspólnego,  włożonych nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny.

Zdefiniowanie majątku wspólnego obejmuje wszystko to co małżonkowie zgromadzą wspólnie w czasie trwania ich związku. Należy on do obu stron i oboje posiadają do niego równe prawa oraz mogą nim rozporządzać. Zaliczyć do niego należy, w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków; dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków; środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Obok majątku wspólnego należy wymienić majątek osobisty każdego małżonka, który pozostaje do wyłącznej dyspozycji każdego z nich. Kodeks rodzinny i opiekuńczy szczegółowo w katalogu zamkniętym wymienia co można zaliczyć do majątku osobistego małżonków . Są to przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej; przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom; przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków; prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie; przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość); wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków; przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków; prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy; przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

W razie wątpliwości inne przedmioty niewymienione powyżej wchodzą do majątku wspólnego małżonków. Małżonkowie mogą swobodnie decydować o przesunięciach z majątku osobistego jednego z małżonków do majątku osobistego współmałżonka oraz do majątku wspólnego. Zawsze trzeba pamiętać, iż nakłady i wydatki z majątku osobistego na majątek wspólny, nadto z majątku wspólnego na majątek osobisty, budzą obowiązek wzajemnych rozliczeń, w szczególności w momencie ustania małżeństwa.

W trakcie postępowania o podział majątku należy w rzetelny sposób ustalić składniki majątku wspólnego i osobistych majątków małżonków. Dowodem w takim postępowaniu może być wszystko to co wykaże zasadność podniesionych argumentów.

Ważną kwestią którą należy podnieść podczas omawiania podziału majątku są udziały małżonków w majątku wspólnym. W wyjątkowych sytuacjach majątek można podzielić na nierówne ułamki w zależności od zachowania małżonków w trakcie małżeństwa. Kodeks podaje za podstawę takiego żądania istnienie ważnych powodów. Zostały one zdefiniowane przez judykaturę i doktrynę a należy je rozumieć jako względy natury moralnej, które sprawiają, iż w niektórych sytuacjach faktycznych równość udziałów małżonków w majątku wspólnym mogłaby być traktowana jako rozstrzygnięcie kolidujące z zasadami współżycia społecznego.

Wyjaśnić również należy, że praca w domu i opieka nad dziećmi jednego z małżonków (statystycznie w większości przypadków są to kobiety) nie stanowi podstawy do obniżenia proporcji w udziałach. Większe zarobki jednego małżonka w porównaniu do drugiego również nie dają podstawy do odejścia od zasady równości udziałów. Możliwe jest to gdy małżonek w sposób rażący lub uporczywy nie przyczynia się do powstania dorobku stosownie do posiadanych sił i możliwości, trwoni majątek, celowo nie przyczynia się do budowania tego majątku. Ciężar dowodu wykazania zasadności ustalenia nierównych udziałów spoczywa na tym małżonku, który o to wnosi.

Najbardziej problematyczną kwestią jest podział mieszkania i kredytu z nim związanego. Gdy małżonkowie jeszcze w czasie trwania małżeństwa wspólnie podpisali umowę kredytu to po rozwodzie nadal pozostają dłużnikami banku bez względu na fakt komu przypadnie mieszkanie. Oznacza to, że są odpowiedzialni za kredyt w całości razem. Wynika to z tego, iż sąd dzieląc majątek wspólny stron dzieli tylko aktywa a zobowiązania pozostają poza jego kognicją. W sytuacji, kiedy dochody jednego z małżonków są na tyle wysokie bank może wyrazić zgodę na przejęcie przez tego małżonka całego kredytu. Niezbędne wtedy jest porozumienie, na podstawie którego jeden z małżonków otrzymuje całą nieruchomość oraz tym samym cały kredyt do spłaty.

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o podział majątku jest sąd rejonowy w jednoosobowym składzie.

Wniosek podlega opłacie w wysokości 1000 zł. Jeżeli małżonkowie przedstawią wspólny projekt podziału, opłata od wniosku jest niższa i wynosi 300 zł.

 

Podział majątku – adwokat Warszawa
Sprawę podziału majątku rozwiedzionych małżonków można uzyskać na dwa sposoby:

  • Polubownie u notariusza – obie strony spotykają się w kancelarii, podpisują stosowny dokument i na tym kończy się całe postępowanie.
  • W sądzie – gdy strony nie mogą dojść do konsensusu polubownie, mówimy o przymusowej rozdzielności majątkowej. Wtedy sprawa najczęściej kończy się w sądzie, a zamiast notariusza do akcji wkracza adwokat.

Jak wygląda sądowy podział majątku?

  • Przygotowanie pozwu – kompletny pozew o rozdzielność majątkową powinien zawierać wszystkie dowody na poparcie żądania oraz odpis aktu małżeństwa.
  • Aby sąd uwzględnił żądanie ustanowienia rozdzielności majątkowej, należy w nim uargumentować ważne powody do ustanowienia rozdzielności majątkowej (52 kodeksu rodzinnego). Może to być np. separacja faktyczna.
  • Postępowanie rozpoczyna się od złożenia przez jednego ze współmałżonków pozwu do sądu rejonowego, w okręgu ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli choćby jedno z małżonków ma w nim miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Gdy żaden z małżonków nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w okręgu ostatniego miejsca zamieszkania pozew należy złożyć do sądu rejonowego w miejscu zamieszkania Strony Pozwanej, a jeżeli nie ma tej podstawy – miejsca zamieszkania Powoda.
  • W następnej kolejności należy uiścić opłatę sądową w wysokości 200 zł
  • Podziałowi podlega jedynie majątek wspólny

Służę pomocą na każdym etapie postępowania. Zadbam o sprawiedliwy podział majątku stosowny do wysiłku, jaki każda ze stron włożyła w jego pozyskanie i postaram się możliwe ograniczyć wszystkie stresowe sytuacje, jakie towarzyszą tego typu sprawom.