00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Jak napisać pozew rozwodowy?

Formalności rozwodowe

Decyzja o rozwodzie jest z całą pewnością bardzo trudna. Kiedy podejmiesz już ostateczną decyzję, warto skonsultować się z prawnikiem, który przeprowadzi Cię przez ten trudny proces.

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Każde pismo procesowe składa się z dwóch elementów – petitum oraz uzasadnienia. Pierwsza część to wnioski, a druga – powody, dla których Twoje żądanie powinno zostać uwzględnione przez sąd. Zacznijmy jednak od początku. Na wstępie musisz zawrzeć dane sądu, do którego kierowany jest pozew. Co do zasady procesy o rozwód rozpoznawane są przez sąd okręgowy właściwy według ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków.

Kolejnym elementem pozwu jest oznaczenie stron procesu, czyli powoda oraz pozwanego. Powinno ono zawierać imiona, nazwiska i adresy małżonków, a także numer PESEL strony wnoszącej powództwo. Co istotne, pod adres podany przez Ciebie w pozwie sąd będzie kierował wszelką korespondencję, dlatego jeżeli adres zamieszkania jednego z małżonków jest inny niż jego adres zameldowania, to wskazać należy adres, pod którym małżonkowie przebywają, chociażby było to wynajmowane mieszkanie.

W dalszej kolejności należy przedstawić wnioski. Ich złożoność zależy każdorazowo od sytuacji faktycznej, występującej w konkretnym małżeństwie. Znacznie prostsza będzie sprawa, w której z małżeństwa nie pochodzą małoletnie dzieci. Wówczas pozew powinien zawierać dwa wnioski:

1. o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód (bez orzekania o winie lub z wyłącznej winy jednej ze stron, ewentualnie z winy obu stron);

2. o uregulowanie sposobu korzystania z mieszkania (orzeczenie eksmisji pozwanego, podział mieszkania do używania) lub o odstąpienie od uregulowania sposobu korzystania z mieszkania (jeżeli nie ma takiej potrzeby, bo małżonkowie już mieszkają osobno).

 

Z kolei jeżeli z małżeństwa pochodzą małoletnie dzieci, to pozew rozwodowy powinien zawierać także wnioski o:

1. powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców lub pozostawienie jej obojgu;

2. zasądzenie alimentów (wówczas należy wskazać ich wysokość);

3. uregulowania kontaktów małżonków z dziećmi.

Co istotne, w określonych sytuacjach małżonkowie mogą domagać się zasądzenia na swoją rzecz alimentów. Wówczas również należy zawrzeć takie żądanie we wnioskach pozwu i podać, w jakiej wysokości świadczenie ma być zasądzone.

Uzasadnienie pozwu o rozwód

Drugim elementem pozwu o rozwód jest uzasadnienie. W tym miejscu w pierwszej kolejności należy podać, kiedy małżeństwo zostało zawarte, a następnie punkt po punkcie uzasadniać wszystkie wnioski wskazane w petitum. Jeżeli ustaliliście, że chcecie, aby małżeństwo zostało rozwiązane bez orzekania o winie, wystarczy wskazać, dlaczego i kiedy doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego. Co ważne, rozpad musi być całkowity i zupełny, dlatego w pozwie należy wskazać, że w związku nie istnieją już żadne więzi fizyczne, duchowe ani gospodarcze (nie utrzymujecie intymnych kontaktów, nie kochacie się, nie macie wspólnych pieniędzy i nie decydujecie wspólnie o ich przeznaczeniu).

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie jednej ze stron będzie nieco trudniejszy, bowiem powód będzie zobligowany do wskazania dowodów potwierdzających winę jednej ze stron (np. zdradę czy nadużywanie alkoholu, które doprowadziło do rozpadu małżeństwa). Okoliczności te można wykazać za pomocą zeznań świadków, zdjęć czy chociażby wydruków wiadomości z komunikatorów internetowych, przy czym należy pamiętać, że dla sądu liczą się konkrety, a sama subiektywna opinia jednego z małżonków czy jego przypuszczenia nie będą wystarczającym dowodem.

Pamiętaj, że od pozwu należy uiścić opłatę sądową w wysokości 600,00 złotych (na rachunek bankowy sądu, do którego kierowany jest pozew). Do pozwu należy dołączyć jego odpis dla strony przeciwnej.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ