Warszawa ul. Poznańska 38/5
664 – 465 - 607
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Alimenty na dziecko- komu i na jakich zasadach przysługują?

Alimenty na dziecko- komu i na jakich zasadach przysługują?

Kiedy dziecku przysługują alimenty? Omówienie kilku sytuacji, kiedy rodzice muszą płacić na dzieci.

W tym wpisie omówię zasady i procedury niezbędne przy występowaniu o alimenty. Obowiązek alimentacyjny spoczywa na krewnych w linii prostej i rodzeństwie. Pomiędzy rodzicami a dziećmi jest stosunek pokrewieństwa pierwszego stopnia w linii prostej, więc sprawy alimentów najczęściej dotyczą właśnie rodziców. Kto więc może wystąpić o alimenty na rzecz dziecka? Alimenty to koszty utrzymania, w związku, z czym może wystąpić o nie osoba, z która dziecko lub dzieci przebywają.  Jeśli dzieci przebywają z matką, to ona ma prawo wystąpić o alimenty na rzecz dzieci. Często pojawia się pytanie, jak długo dziecku przysługują alimenty? Obiegowa opinia głosi, że do czasu ukończenia przez dziecko nauki, jednak Kodeks rodziny i opiekuńczy nie wskazuje żadnej granicy wiekowej, o alimenty może ubiegać się, więc dorosłe, nieuczące się już dziecko, jeśli nie jest w stanie samodzielnie się utrzymywać. O alimenty na rzecz dorosłego dziecka występuje w swoim imieniu pełnoletnie dziecko.  Alimenty na pełnoletnie dziecko kontynuujące naukę przyznawane są przez sądy bardzo często.

Jeśli rodzic jest już zobowiązany do płacenia alimentów, to często chce wiedzieć, jak długo dziecku przysługują alimenty.

Obowiązek alimentacyjny dotyczy też dorosłych dzieci, nawet niekontynuujących nauki, jeśli nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Pełnoletnie dziecko, które na przykład z powodu choroby lub niepełnosprawności, nie może podjąć pracy, nadal może korzystać z alimentów.  Obowiązek alimentacyjny wobec małoletniego ma charakter bezwzględny, jednak wobec już pełnoletniego dziecka można w określonych sytuacjach uchylić się od tego obowiązku.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

Alimenty na pełnoletnie dziecko kontynuujące naukę, jak ustalić ich wysokość.

Pełnoletnie dziecko kontynuujące naukę występuje w swoim imieniu do sądu o ustalenie wysokości alimentów. Sąd przy rozpatrywaniu sprawy bierze pod uwagę przedstawione dowody. Postępowanie alimentacyjne jest rodzajem postępowania cywilnego, więc to na stronach postępowania leży obowiązek przedstawienia dowodów. Trzeba dokonać obliczeń i przedstawić sądowi rachunki, dokumenty poświadczające wydatki (rachunki za szkołę, książki, wydatki związane z dojazdami do szkoły, prywatne korepetycje itd.). Ciekawym wyjątkiem jest sytuacja, w której dziecko nie czyni postępów w nauce na studiach, rodzic w takiej sytuacji, może być zwolniony z obowiązku alimentacyjnego.

Czy są sytuacje, kiedy dziecku nie należą się alimenty?

Dziecku małoletniemu alimenty należą się bezwzględnie. Jedyny wyjątek od tej zasady to sytuacja, w której dziecko jest posiadaczem majątku, i dochody z tego majątku wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

W sytuacji pełnoletniego dziecka uchylenie alimentów może mieć miejsce w kilku sytuacjach:, gdy dziecko nie dokłada starań, żeby samodzielnie się utrzymywać; kiedy żądanie alimentów przez dziecko jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego; kiedy płacenie alimentów naraża rodzica na znaczący uszczerbek.

Jak przebiega postępowanie sądowe w sprawach o alimenty? Postępowanie alimentacyjne krok po kroku.

Przede wszystkim należy złożyć pozew o alimenty do Sądu. Powinien to być Sąd Rejonowy, natomiast można dokonać wyboru czy będzie t o sąd właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka lub pozwanego. W pozwie zawrzeć trzeba dane osobowe powoda i pozwanego, zaznaczyć, że jest to pozew o zasądzenie alimentów, i wyliczyć ich kwotę i wpisać datę, od której mają być płacone alimenty.  Warto zażądać od sądu nadania wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 2005 roku mówi o zwolnieniu z opłat sądowych (opłaty są obowiązkowe przy wnoszeniu spraw cywilnych do sądu) spraw dotyczących ustalenia alimentów.  Jednak w przypadku przegrania sprawy, to strona przegrana jest zobowiązane do zwrotu kosztów stronie przeciwnej.  Wartością przedmiotu sporu będzie suma alimentów za jeden rok (na przykład tysiąc złotych miesięcznie alimentów da nam wartość sporu 12 tysięcy złotych). W uzasadnieniu należy udowodnić, że strona pozwana jest w stanie płacić alimenty, przedstawić sytuację finansową powoda i pozwanego, przedstawić dowody. W internecie można znaleźć wzory pozwów o alimenty, jednak w razie problemów i wątpliwości warto skontaktować się ze specjalistą.

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy mówi, że wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego i od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Strona wnosząca o pozew musi zażądać określonej kwoty na podstawie zestawienia wydatków. Przed sądem przedstawić należy różne rachunki i faktury.

Z drugiej strony pamiętać należy o finansowych i majątkowych możliwościach pozwanego.  Pozwany też przedstawia dowody na swoją sytuację majątkową, dokumenty poświadczające zarobki. Jeśli sąd uzna, że pozwany ukrywa swoje dochody, wysokość alimentów może zasądzić na podstawie innych dowodów.

Jak skutecznie wyegzekwować zasądzone alimenty?

Gdy pozwany uchyla się od płacenia alimentów, sąd może wydać wyrok z klauzulą wykonalności, co będzie oznaczać, że komornik zajmie się ich egzekwowaniem. Alimenty mogą być potrącone bezpośrednio z wynagrodzenia za pracę lub nawet ze świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Komornik przeprowadza postępowanie i sam decyduje o sposobie egzekucji. Jeśli działania komornika są nieskuteczne, Policja może podjąć czynności, żeby na przykład ustalić miejsce zamieszkania dłużnika.  Możliwe jest nawet wypłacanie alimentów, jeśli dłużnik przebywa w zakładzie karnym.  Komornik w ciągu dwóch miesięcy powinien wyegzekwować zaległe należności, po upływie tego terminu osoba poszkodowana może zgłosić się do Funduszu Alimentacyjnego.  Świadczenia z tego funduszu wypłacane są dzieciom do 18 roku życia, osobom uczącym, jeśli nie ukończyły 25 lat i bezterminowo osobom niepełnosprawnym. Kwoty wypłacane z funduszu nie przekraczają kwoty 500 złotych na dziecko.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *