00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34/16 (naprzeciwko kina Atlantic)
kontakt@kancelariasprawyrodzinne.pl

Alimenty dla matki przy ustaleniu ojcostwa

Kancelaria Sprawy Rodzinne Lucyna Szabelska

Obowiązek alimentacyjny utrzymania matki w okresie porodu

Jak wynika z art. 141 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli mamy do czynienia z tzw. pozamałżeńskim ojcostwem, powstaje cała gama obowiązków ojca (który nie jest mężem matki) względem matki dziecka. Jednym z tych obowiązków jest obowiązek alimentacyjny.

Ów pozamałżeński ojciec ma obowiązek przyczynić się (rozmiary tego przyczynienia się muszą odpowiadać okolicznościom) do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem (jest to jednak roszczenie, które nie ma charakteru alimentacyjnego) oraz kosztów 3-miesięcznego utrzymania matki w okresie porodu (jest to już obowiązek alimentacyjny).

Utrzymanie matki dziecka przez okres dłuższy niż 3 miesiące

Co istotne, przepis ten stanowi ponadto, iż z ważnych powodów matka może żądać, by ojciec miał swój udział w kosztach jej utrzymania przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Ważnym powodem może być np. stan zdrowia matki (lub dziecka) po porodzie lub kwestie związane z trudną sytuacją materialną matki. Przepisy nie podają maksymalnego okresu trwania takiego przedłużenia, jednak obowiązek taki nie może pełnić roli zastępczej w stosunku do obowiązku alimentacyjnego pomiędzy rodzicami i dziećmi. Ponadto, jeżeli matka w wyniku ciąży, bądź porodu poniosła inne konieczne wydatki lub też szczególne straty majątkowe, może wówczas domagać się, by ojciec pokrył także odpowiednią część tych wydatków lub strat.

Należy także zaznaczyć, iż roszczenia takie przysługują matce także w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe, a przedawniają się z upływem 3 lat od dnia porodu.

Szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 664 465 607

 

Kiedy wystąpić z roszczeniami?

Z powyższymi roszczeniami matka dziecka pozamałżeńskiego, co do zasady może wystąpić dopiero po urodzeniu się dziecka. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, w której ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki zostało wcześniej uwiarygodnione. Wówczas, matka może domagać się od takiego mężczyzny, by ten, jeszcze przed narodzinami dziecka zapewnił odpowiednią kwotę pieniędzy na koszty utrzymania matki przez 3 miesiące w okresie porodu, jak i wydatki związane z utrzymaniem dziecka przez okres 3 pierwszych miesięcy po jego urodzeniu.

Jak uwiarygodnić ojcostwo?

Matka, która chce dochodzić takich roszczeń w pierwszej kolejności powinna dowieść, iż jest w ciąży, a także uprawdopodobnić, iż pozwany jest ojcem dziecka. W praktyce okazuje się, iż niekiedy wystarczy wówczas wykazanie relatywnie niskiego stopnia takiego prawdopodobieństwa (może to być np. zestawienie stopnia zaawansowania ciąży z datą obcowania płciowego z takim mężczyzną).

Inne przypadki

Z kolei, w sytuacji, w której ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki nie zostało ustalone, matka może dochodzić takich roszczeń wyłącznie jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa (matka musi w tym samym postępowaniu wytoczyć powództwo o takie roszczenia majątkowe przeciwko domniemanemu ojcu oraz o ustalenie ojcostwa).

Niewątpliwie omówione powyżej przypadki, niezależnie od okoliczności każdorazowo dostarczają każdej ze stron wielu emocji, dlatego sprawy takie (także dla oszczędności czasu) najlepiej powierzyć specjalistom. Kancelaria Lucyny Szabelskiej oferuje wszelką pomoc w tym zakresie.

Call Now ButtonSKONTAKTUJ SIĘ